دوشنبه, 29 بهمن 1397

                                                                                                                                                     باسمه تعالی
نتیجه ارزیابی اسناد رسیده در ارتباط با فراخوان پژوهشی
پیرو درج آگهی فراخوان ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی جهت انجام " ارائه سیستم تصمیم یار با رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب جهت پیاده سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی دامغان" در سایت شرکت آب منطقه ای سمنان (www.smrw.ir) بخش تحقیقات ، موضوع نامه شماره 97/1308/200/14 مورخ 97/09/07 ، تعداد 12 مورد اسناد از سوی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در مهلت مقرر ارسال و در شرکت آب منطقه ای سمنان دریافت گردید. پس از جلسات متعدد کارشناسی و تایید کمیته تحقیقات شرکت نتایج ارزیابی در جدول پیوست به استحضار شرکت کنندگان محترم میرسد.لازم به ذکر است یک مورد از اسناد بعلت منقضی شدن زمان اعتبار صلاحیت پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفت و از یازده مورد دیگر تعداد 8 مورد از شرکت کنندگان حائز حداقل امتیاز 65 گردیدند. نکته حائز اهمیت اینکه بررسی صرفا با توجه به اسناد رسیده انجام شده است و نتیجه ارزیابی ارتباط دقیقی با عنوان  و سوابق هیچ یک از دانشگاه ها و موسسات ندارد . طبق نظر کمیته تحقیقات مذاکره با نمایندگان 3 دانشگاه حائز بیشترین امتیاز آغاز خواهد شد.در پایان از کلیه شرکت کنندگان محترم جهت پاسخگویی به فراخوان این شرکت و ارائه اسناد در این خصوص قدردانی می گردد.
جدول نتایج ارزیابی
 

                                                                                                                                                                                               مهران محمودی 
                                                                                                                                                               رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای سمنان 
                                                                                                                                                                                                 97/11/09

 

 

                                                                                                                                                   باسمه تعالی

با عنایت به اهمیت احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای سمنان در نظر دارد انجام موضوع پژوهشی با عنوان " ارائه سیستم یار با رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب جهت پیاده سازی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی دامغان "  از طریق فراخوان عمومی به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی واجد شرایط واگذار نماید. در این راستا لازم است متقاضیان انجام این پژوهش با عنایت به فایلهای ارائه شده در ذیل این صفحه مدارک مورد نظر را در زمان تعیین شده به آدرس این شرکت ارسال نمایند.
 

RFP
دعوتنامه
فرم شماره یک
فرم شماره دو
تمدید مهلت ارسال مدارک
 

                                                                                                                                                                              گروه تحقیقات کاربردی
                                                                                                                                                                          شرکت آب منطقه ای سمنان
                                                                                                                                                                                   1397/09/07

 

بازدید:312
نگارنده:مدیر پورتال
تاریخ ثبت: 1397/09/07
آخرین به روزرسانی: 1397/11/09