دوشنبه, 29 مرداد 1397

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1397/04/11 صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/04/11
بازدید:170

       
تاریخ ثبت: 1397/03/23 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/23
بازدید:222

       
تاریخ ثبت: 1397/03/23 خدمات نظارت بر سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/23
بازدید:237

       
تاریخ ثبت: 1397/03/20 مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/20
بازدید:248

       
تاریخ ثبت: 1397/03/20 مطالعات علاج بخشی سد دامغان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/20
بازدید:220

       
تاریخ ثبت: 1397/03/02 تجدید مناقصه ایمن سازی بخشی از کانالهای شبکه آبیاری دشت گرمسار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/02
بازدید:229

       
تاریخ ثبت: 1397/02/22 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/02/22
بازدید:294

       
« 1 2 3 4 ... 5 19 » صفحه: