دوشنبه, 30 مهر 1397

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1397/07/08 مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه گلرودبار دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/07/08
بازدید:86

[ [ [
       
تاریخ ثبت: 1397/04/11 صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و سمنان دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/04/11
بازدید:319

[ [ [
       
تاریخ ثبت: 1397/03/23 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/23
بازدید:360

[ [ [
       
تاریخ ثبت: 1397/03/23 خدمات نظارت بر سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/23
بازدید:374

[ [ [
       
تاریخ ثبت: 1397/03/20 مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و سمنان دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/20
بازدید:380

[ [ [
       
تاریخ ثبت: 1397/03/20 مطالعات علاج بخشی سد دامغان دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/20
بازدید:355

[ [ [
       
تاریخ ثبت: 1397/03/02 تجدید مناقصه ایمن سازی بخشی از کانالهای شبکه آبیاری دشت گرمسار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/02
بازدید:362

[ [ [
       
« 1 2 3 4 ... 5 19 » صفحه: