دوشنبه, 2 بهمن 1396

نگرشی بر کاربرد فن آوری های نوین در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

نگرشی بر کاربرد فن آوری های نوین در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

آنچه مسلم است سرزمین ما ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک و به طور کلی کم بهره از نظر منابع آبی است. تغییرات کنونی آب و هوایی جهان ناشی از فعالیت های انسانی در دهه های اخیر بر خشکی این سرزمین افزوده و کشورمان را با  چالش های بزرگی در خصوص تامین منابع آب جهت شرب ،کشاورزی و صنعت مواجه نموده است.
به همین دلیل استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد منابع آبی جدید به دلیل تغییر اقلیم و شرایط جدید پیش روی اغلب کشورهای جهان بسیار پراهمیت انگاشته می شود . از این رو در این مقاله کوشیده شده است تا با ارائه ی تصویری جامع از پاره ای از فن آوری های نوین موجودجهت برنامه ریزی و مدیریت منابع آب  راه برای پیشنهاد به کار گیری   بهینه ترین این فن آوری ها به خصوص برای اقلیم ایران زمین گشوده شود.
در این میان فن آوری هایی نظیر : 1-تکنیک استحصال آب آشامیدنی از مه در مقیاس صنعتی 2 - کاربرد  داده های سنجش از دور در مدیریت منابع آب کشور 3- استفاده از سامانه های هوشمند اطلاعاتی در شبکه ی آبیاری و مصرف آب کشاورزی 4- فن آوری جدید رسوب زدایی الکترونیکی از جدار مخازن ، لوله ها و ...بدون استفاده از مواد شیمیایی مانند نمک و اسیدهای شستشو دهنده جهت جلوگیری از شور شدن آب های شیرین و آلودگی منابع آب زیر زمینی ، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان بهینگی این پیشنهادات نیز مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.

 

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ درﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮای  اﺟﺮای ﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺴﻞ ﻫـﺎ و ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ  ﺗﺎﺳﺴﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ آﺑﺮﻓـﺖ   ﻣﺤﻠﻲ، و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  1:200000 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از راه دور ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد.   

به دست آوردن منحنی های طیف طراحی برای سایت سد کرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطر احتمالاتی در MATLAB

به دست آوردن منحنی های طیف طراحی برای سایت سد کرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطر احتمالاتی در MATLAB

امروزه بسیاری از مهندسان زلزله حصول اطمینان از تحمل پذیری سازه ها در یک سطح عملکرد دلخواه ، در مقابل تحرکات قوی زمین می باشد .به منظور پیش بینی و ارزیابی این تحرکات ، حجم وسیعی از عدم قطعیت ها در رابطه با مکان سازه ، فاصله سازه تا منبع لرزه زا ، بزرگی زلزله ها و انواع منابع لرزه زا وجود دارد. با توجه به اهمیت سد ها از حیث کاربردی ، تبیین ریسک وقوع حوادث لرزه ای به عنوان پیشامد های تصادفی در رخداد های آینده ضروری می باشد. به همین منظور ، سد کرخه در ایران برای برای تحلیل ارزیابی خطر لرزه ای انتخاب گردیده است. در این مقاله ، روش تحلیل خطر لرزه ای احتمالی (PSHA) برای کمی سازی عدم قطعیت ها با الگوریتم نویسی در محیط MATLAB  پیاده سازی شده است . به منظور حصول پارامتر های رابطه ی رویداد ، کاتالوگ لرزه ای بعد از حذف حوادث وابسته تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجاییکه سد کرخه توسط گسل خطی بسیاری احاطه شده است . رابطه ی کاهندگی استفاده شده در تحلیل ، شامل ملاحظات اثر زمین لرزه های حوزه ی نزدیک می باشد. بر همین اساس ، طیف های طراحی یک سیستم یک درجه آزادی برای سایت مزبور در حوادث یا دوره های بازگشت 75 ، 475 ، 225 ، 2475 ساله حاصل و ارائه گردیده است.

شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده یجانبی

شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده یجانبی

ساختمان های بتنی مسلح به میلگرد ساده ، یکی از انواع ساختمان های قدیمی می باشند که عموما برای تقاضا های ثقلی طراحی شده اند . در ستون های بتنی با میلگرد ساده که تحت اثر بار جانبی قرار دارند ، لغزش قابل توجه میلگرد در بتن ، باعث بروز رفتار گهواره ای مقید می شود. به دلیل شکل گیری این مود رفتاری ، تا قبل از دریفت فروریزش ، خروج از مرکزیت بار محوری در ستون ها باعث افزایش پایداری و مقاومت جانبی ستون می گردد.در این مقاله مود رفتاری گهواره ای مقید برای این نوع ستون ها در محیط MATLAB مدلسازی و اثر آن روی تغییر مکان جانبی با مد نظر قرار دادن سه جزء اصلی آن یعنی لغزش ، خمش و برش در نظر گرفته شده است.رفتار خمشی با توسعه ی یک مدل مبتنی بر مفصل پلاستیک و رفتار لغزشی با استفاده از یک مدل تحلیلی کالیبره شده بر اساس آزمایش های بیرون کشیدگی شبیه سازی گردیده اند . در نهایت مدل تئوریک با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و معتبر سازی شده اند.

Numerical Modeling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Rebars

Numerical Modeling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Rebars

SUMMARY:
There are many concrete structures that have been constructed before 1970, and have been reinforced by plainbars. For retrofitting these structures, it is necessary to investigate seismic performance of them, and to evaluatetheir ductility, strength, stiffness and energy dissipation. The objective of the present paper is to propose anumerical model to simulate the response of concrete columns with old design details, i.e., reinforced by smoothbars. The model is based on bond-slip properties of smooth bars derived from pullout tests. The global behavior,then, is calibrated by results of cyclic and monotonic tests performed on four concrete columns reinforced bysmooth bars. The numerical modeling carried out by MATLAB programming, considers three displacementcomponents of column, under lateral and axial loads simultaneously; flexure, slip, and shear. Also in this model,the rocking mode as a result of slip contribution is investigated.

ارزیابی پدیدههای ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE)

ارزیابی پدیدههای ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE)

خشکسالی یکی از پدیدههای آب و هوایی است که در همه شرایط اقلیمی و در تمام مناطق کره زمین به وقوع می پیوندد. برای بیان کمی این پدیده، ارزیابی و پایش آن از شاخص های مختلفی استفاده میشود. شاخص هایی که در این تحقیق برای بررسی پدیده خشکسالی وترسالی به کارگرفته شد شامل، شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، درصد بارش نرمال (PNPI) و نمایه نیچه (NITZCHE)میباشد. برای این منظور داده های بارش سالانه 6 ایستگاه هواشناسی در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای یک دوره آماری 30 ساله (1389-1359) با هدف تحلیل آماری بارش و تعیین سال های خشک و مرطوب مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده ازمحاسبات انجام شده به روش های مختلف و مقایسه آن ها با شاخص های مورد نظر در طبقه بندی-ها، نتیجه شد که در ایستگاه های مورد مطالعه اغلب سال ها به صورت نرمال  و تا حدودی خشک بوده و سال های شدیداً خشک و یا شدیداً مرطوب به ندرت قابل مشاهده می باشد. از میان نمایه های به کار گرفته شده ، نمایه (SPI)به دلیل داشتن قابلیت های بیش تر در تفکیک دقیق تر طبقه ها در پدیده های ترسالی وخشکسالی به عنوان بهترین شاخص از میان شاخص های بررسی شده برای ارزیابی پدیده خشکسالی و ترسالی در استان خراسان انتخاب شد. هم چنین با استفاده از روش های زمین آماری، نقشه پهنه بندی شاخص استاندارد بارش برای منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. بر این اساس معلوم گردید که نواحی جنوب و جنوب غربی استان خراسان رضوی و قسمت های شمال و شمال غربی خراسان جنوبی دروضعیت خشکی شدیدتری قرار دارند. علاوه بر این مشخص گردید، در طول دوره آماری 30 ساله، شدیدترین خشکسالی در سال 1387 و فراگیرترین خشکسالی در سال 1380 به وقوع پیوسته است.

مدیریت آبخوان دشت زرین گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی

مدیریت آبخوان دشت زرین گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی

دشت زرین گل با وسعت حدود 365 کیلومترمربع بخشی از حوضه آبریز گرگانرود در استان گلستان می باشد که عمده تغذیه آن از ارتفاعات البرز تأمین می شود. در حالی که در مناطق پرباران مانند منطقه مطالعاتی ، مسأله تعادل تقریبا نسبی در آبخوان مطرح است ، با این حال اهمیت برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی همانند مناطق کم آب، ضروری به نظر می رسد. بنابراین مدل به عنوان یک ابزار کارآمد و با صرفه برای بررسی گزینه های مختلف مدیریتی، مورد استفاده واقع گردید.

 در این پژوهش مدل شبیه ساز حرکت آب زیرزمینی در لایه آبدار آزاد دشت زرین گل با استفاده از نرم افزار جی ام اس 7.1  در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار تهیه گردید.صحت سنجی مدل نیز در یک دوره یکساله (90-1389) نشان داد که ،مقادیر سطح ایسایی پیش بینی شده توسط مدل با مقادیر مشاهداتی از توافق خوبی برخوردارند و معیار جذر میانگین خطا برابر 0.98 به دست آمد.پس از اطمینان از صحت مدل تعیین شده ، به منظور مدیریت بهتر آبخوان در سال های آتی سناریویی مبنی بر کاهش میزان بارش در منطقه مطالعاتی ، معلوم گردید که در صورت کاهش 10 درصدی مقادیر بارش در فصل بهار ، سطح آب زیرزمینی حدود 17 سانتی متر افت بیشتری خواهد داشت ، که نسبت به افت در تابستان مقدار بیشتری می باشد.

تعیین حریم حفاظتی چاههای آب شرب با استفاده از مدل شبیه ساز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت زرینگل)

تعیین حریم حفاظتی چاههای آب شرب با استفاده از مدل شبیه ساز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت زرینگل)

تعیین حریم حفاظتی چاههای شرب روشی مؤثر جهت حفاظت و مدیریت منابع تأمین کننده آب میباشد و اهمیت به سزایی در سلامت وبهداشت عمومی دارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین محدوده حفاظتی جهت جلوگیری و پیشگیری از آلودگی چاههای آب شرب، به وسیله ترسیم یک محدوده در اطراف چاه با استفاره از مدل ریاضی و ممانعت از توسعه و ایجاد منابع آلودگی  درداخل این محدوده صورت پذیرفته است. از این رو به منظور ترسیم حریم حفاظتی 64 حلقه چاه شرب موجود  در دشت زرین گل در استان گلستان از نرم افزار GMS7.1 استفاده شد.  برای این منظور پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مطالعاتی، با هدف تعیین ضرایب هیدرورینامیکی آبخوان، مدلسازی در دو حالت ماندگار و غیرماندگار انجام شد .  در حالت ماندگار کالیبراسیون دریک دوره یک ماهه و در حالت غیرماندگار به مدت 5 سال با تنشهای فصلی انجام شد.  پس از اطمینان از صحت مدل تهیه شده، به منظور تعیین حریم حفاظتی چاههای آب شرب از برنامه مکان یابی ذره ای MODPATH  استفاده گردید.  پس از تهیه حریم های حفاظتی با زمانهای سیر 1، 2 ، 3 و 5 ساله برای چاه های فوق الذکر، تأثیر پارامترهای مختلف بر روی شکل و چگونگی گسترش حریم حفاظتی، مورر بحث و بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از تحقیق معلوم گردید که مؤثرترین عامل  در تعیین شکل و حریم حفاظتی یک چاه، جهت جریان و گرادیان هیدرولیکی می باشد. به طوری که، افزایش گرادیان هیدرولیکی سبب نازکی و کشیدگی حریم حفاظتی میگردد. میزان دبی پمپاژ نیز  از دیگر عوامل مؤثر بر حریم حفاظتی می باشد. به-گونه ای که با افزایش میزان برداشت از چاه، عرض حریم حفاظتی افزایش یافته و تأثیر چندانی در طول حریم ندارد. پارامترهای دیگر از قبیل هدایت هیدرولیکی آبخوان، میزان برداشت و... در مراتب بعدی قرار میگیرند.

مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی

مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی

آب زیرزمینی مهمترین منابع آب در جهان برای مصارف خانگی و شرب می باشد. در این خصوص ، سیاست تامین آب مناسب به خصوص در طول فصول خشک مستلزم پیش بینی نوسانات تراز آب با دقت قابل قبول می باشد. در این پژوهش به مقایسه عملکرد سه روش هوش مصنوعی برای پیش بینی نوسانات تراز سطح ایستابی پرداخته شده است . این مدل ها شامل شبکه های عصبی مصنوعی ، سامانه استنتاج تطبیقی فازی - عصبی و برنامه ریزی بیان ژن می باشند . که برای پیش بینی سری زمانی تراز سطح آب در حوضه زرین گل در استان گلستان بکار گرفته شدند. داده های تراز سطح آب در مقیاس ماهانه در دوره آماری 89-1359 برای آموزش و آزمون مدل ها استفاده شدند . پارامتر های آماری شامل ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)و ضریب تعیین (R) به منظور بررسی عملکرد مدل ها بکار گرفته شدند. نتایج بدست آمده بیانگر آن بودند که هر سه روش شبکه های مصنوعی ، سامانه استنتاج تطبیقی فازی - عصبی و برنامه ریزی بیان ژن می توانند به طور موفقیت آمیزی برای پیش بینی نوسانات سطح ایستابی مورد استفاده قرار گیرند.در بهترین حالت اجرای مدل ، بالاترین مقدار ضریب تعیین ، برای چاه های سلاخ غیب (R2= 0.83) ، کوچک خرطوم (R2=0.080) و ایمرتره ملا (R2=0.84) محاسبه شد، که مقادیر بالا مربوط به روش برنامه ریزی بیان ژن می باشد . از طرفی عملکرد مدل برنامه ریزی بیان ژن در مقایسه با دو روش دیگر از جنبه های مختلف بهتر بود.در روش برنامه ریزی بیان ژن می توان رابطه ریاضی حاکم بر مساله مورد بررسی را به صورت دقیق مشخص نمود.

Optimization the hydrodynamic coefficients of Zarringol Aquifer by Using the mathematical model

Optimization the hydrodynamic coefficients of Zarringol Aquifer by Using the mathematical model

Groundwater modeling is a tool for simulating groundwater flow in simple way rather than realfield condition. Mathematical model uses a set of equations for simulating groundwater that shows the hydraulic head and flowpath in and along the model boundaries, indirectly. in this study, GMS 7.1 has been used to determinet the hydrodynamic coefficients of Zarringol Aquifer. Zarringol Plain with an area about 365 km2 is located in Golestan province. after providing conceptual model of case study, to determine hydraulic conductivity, model has been calibrated for one month in steady state and afterward to optimize specific yield, calibrated model for 5 years with seasonal stress in un-steady state. The results showed, there is alittle difference between calculated water level by model and observed values. On the other hand, the calibration of the model in steady and unstedy state indicated variation of 12.8 to 178.1 m per day of hydraulic conductivity and 0.07 to 0.09 of specific yield ratio.

بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرینگل با استفاده از مدل ریاضی

بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرینگل با استفاده از مدل ریاضی

مدل آب زیرزمینی وسیله ای برای شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی به شکلی ساده تر از شرایط صحرایی است.

مدل ریاضی، جریان آب زیرزمینی را توسط یک معادلۀ حاکم به همراه یک سری معادلات که بار هیدرولیکی و جریان را در امتداد مرزهای مدل توصیف می کنند، به طور غیرمستقیم شبیه سازی می کند. در این تحقیق به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرین گل، از نرم افزار GMS 7.1استفاده شده است . دشت زرین گل با وسعت حدود 365کیلومترمربع در استان گلستان واقع شده است. پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه، به منظور تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی، واسنجی مدل در حالت ماندگار در یک ماه (اردیبهشت 89 )، و در شرایط غیرماندگار با هدف بهینه سازی ضریب آبدهی ویژه، مدل به مدت 5 سال با تنشهای فصلی اجرا شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، که تفاوت اندکی بین مقادیر مشاهده ای و محاسبه شده توسط مدل وجود دارد. از سویی دیگر، واسنجی مدل در دو حالت ماندگار و غیرماندگار نشان داد که، توزیع هدایت هیدرولیکی در منطقه مورد مطالعه بین 12.8 تا 178.1 متر در روز و ضریب آبدهی ویژه بین 0.07 تا 0.09 می باشد.

تحلیل حساسیت تراز آب زیرزمینی دشت زرین گل به ضرایب هیدرو دینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

تحلیل حساسیت تراز آب زیرزمینی دشت زرین گل به ضرایب هیدرو دینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

مدل آب زیرزمینی وسیله ای برای شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی به شکلی ساده تر از شرایط صحرایی است. مدل ریاضی، جریان آب زیرزمینی را توسط یک معادلۀ حاکم به همراه یکسری معادلات که بار هیدرولیکی و جریان را در امتداد مرزهای مدل توصیف می کنند، به طورغیرمستقیم شبیه سازی میکند. در این تحقیق به منظور بررسی حساسیت پارامترهای مهم شبیه سازی آب زیرزمینی دشت زرین گل، در استان گلستان از نرم افزار GMS7.1 استفاده شده است. برای این منظور، پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه، مدل در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار شبیه سازی شده است. در حالت ماندگار، به منظور کالیبره نمودن ضریب هدایت هیدرولیکی، واسنجی مدل در یک دورهزمانی یک ماهه (اردیبهشت 89) و در شرایط غیرماندگار با هدف بهینه سازی ضریب آبدهی ویژه، مدل به مدت 5 سال با تنش های فصلی اجرا شد و سطح ایستابی شبیه سازی شده در چاههای مشاهداتی با مقادیر واقعی اندازه گیری شده در آنها مقایسه شدند و معیار جذر میانگین مربعات خطا 0.89 محاسبه شد. پس از کالیبراسیون، به منظور بررسی حساسیت تراز آب زیرزمینی به ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان منطقه مورد مطالعه، پارامترهای مذکور در سطوح مختلف تغییر داده شدند و میزان خطا در کل دشت و همچنین در محل هریک از چاههای مشاهداتی محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل آب زیرزمینی دشت زرین گل نسبت به تغییرات هدایت هیدرولیکی از حساسیت بالایی برخوردار است و این حساسیت در قسمتهای مرکزی و شمالی دشت بیشتر است.

Water resource planning and optimizing it using vensim model

Water resource planning and optimizing it using vensim model case study of sefidrud watershed

Regarding development in human population as well as the advances of industries and agriculture in the modern world increasingly need for water supply is unavoidable.
Furthermore, restrictions in water resources and sustainable water management have made it almost impossible for us to fulfill all the needs for water demand. Thus toprovide and highly ensure water supply in terms of priorities such as domestic,
agricultural rights, environment, industry and agricultural development, we need a precise and careful planning. In order to optimize the planning, in this study we tried to
model the Finesk proposed dam and its watershed by using VENSIM casual model.
VENSIM is visual model that can depict, simulate, analyze and optimize a system's dynamic models. In this regard first, stream flow regime and existed water resources inupstream and downstream was determined. Then demands and consumptions were evaluated and finally according to physical dimension of Finesk propose dam, the
casual model in VENSIM was created. With considering Ten different plans, the result showed that the optimum condition to satisfy demands, in term of priorities in downstream can be provided by allocating ٨__٧ MCM for domestic purposes, ٣___
MCM for environment aims and ٠_٨١٢ MCM for agricultural rights.


Keywords: VENSIM, casual model, dam allocation, Finesk dam, water resource
management
 

آنالیز آماری چند متغیره پارامتر های هیدرو شیمیایی آبخوان دشت سمنان

آنالیز آماری چند متغیره پارامتر های هیدرو شیمیایی آبخوان دشت سمنان

http://www.smrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/maghalat/140-KamjooHamide_2.pdfروش های آماری آنالیز چند متغیره روش موثری در ارائه یک دسته بندی ساده و واقعی از اطلاعات کیفیت منابع آب زیرزمینی می باشد . در این مطالعه از روش چند متغیره آنالیز خوشه ای به منظور بررسی آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان استفاده شده است . حوزه آبریز سمنان در محدوده جغرافیایی طول شرقی 53.52-50.52 و عرض شمالی 10.35 - 45.35 گسترده شده است . این حوزه شامل 2 محدوده مطالعاتی بنام های سمنان با وسعت 2204 کیلیومتر مربع و سرخه با وسعت 1644 کیلیومتر مربع می باشد . هدف از انجام این آنالیز بررسی تقسیم بندی نمونه ها به گروه های متمایزی که از لحاظ زمین شناسی و آماری معنا دار هستند ، می باشد.در اینجا برای تجزیه خوشه ای از توان دوم فاصله اقلیدوسی بعنوان سنجش تشابه نمونه ها با یکدیگر طبق روش تکرار استفاده شد که به دو صورت تحلیل خوشه ای متغیر ها (R-mode) و تحلیل خوشه ای مشاهدات Q انجام گرفتو در نتیجه این آنالیز ارتباط متغیر ها با یکدیگر تعیین شد ونمونه ها به سه گروه که از لحاظ کیفی به یکدیگر نزدیکتر می باشند تقسم شدند.

پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان سمنان با استفاده از روش آماری شاخص SPIو زنجیره مارکف

پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان سمنان با استفاده از روش آماری شاخص SPI و زنجیره مارکف

http://www.smrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/maghalat/f2-96.pdfبررسی ها نشان می دهد که خشکسالی از نظر فراوانی وقوع و همچنین ویژگی هایی مانند شدت ، مدت ، وسعت ، تلفات جانی ، خسارات مالی و اقتصادی ، آثار اجتماعی و آثار شدید دراز مدت ، نسبت به سایر بلایای طبیعی مهمتر و مخاطره آمیز تر می نماید و نیازمند توجه بیشتری در برنامه ریزی  ها می باشد.

تعیین پارامتر های هیدرودینامیکی آبخوان با همگن سازی داده های پمپاژ

تعیین پارامتر های هیدرودینامیکی آبخوان با همگن سازی داده های پمپاژ (چاه اکتشافی مومن آباد سمنان )

در بیشتر موارد داده های آزمایش پمپاژ بدون در نظر گرفتن تغییرات دبی پمپاژ و اصلاح افت چاه و با استفاده از روش های مرسوم تجزیه و تحلیل می شوند

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا