چهارشنبه, 29 شهریور 1396


تماس با ما

سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان

کد پستی : 88614-35188

تلفن : 023-33361913

33361914-33361915

تلفن گویا : 023-33361916

فاکس : 023-33361917

پست الکترونیک شرکت : info@smrw.ir
                                  herasat@smrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :4
بیشترین بازدید همزمان:66
بازدید امروز :1081
بازدید دیروز :1216
کل بازدید :1164400
میانگین بازدید :587
آخرین به روزرسانی:1396/06/29 15:54:42

اساسنامه شرکت

شماره‌ : .35183ت 33095ه¨

تاریخ : 1384.06.15
وزارت نیروهیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.3.18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمانمدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحدهقانون تبدیل ادارات کل امور آب‌استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیلشرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیردبه شرکت آب منطقه‌ایاستان ذی‌ربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌سمنان را به شرح‌ذیلتصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان‌فصل اول ـ کلیات و سرمایهماده 1 ـ نام شرکت‌، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است که از این پس در ایناساسنامه به اختصارشرکت نامیده می‌شود.ماده 2 ـ هدف شرکت انجام فعالیتها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عملشرکت درچارچوب سیاستهای وزارت نیرو است‌.ماده 3 ـ مرکز اصلی شرکت‌، شهر سمنان خواهد بود.ماده 4 ـ نوع شرکت (سهامی خاص‌) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانینو مقررات‌مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی ادارهمی‌شود.ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است‌.ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (000ر000ر10) ریال می‌باشد که به ده سهم یکمیلیون ریالی‌منقسم شده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آبایران می‌باشد و پرداخت شده‌است‌.تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العادهبا تصویب هیأت‌وزیران انجام می‌گیرد.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکتماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب درزمینه‌شناخت‌، مطالعه‌، توسعه‌، حفاظت‌، بهره‌برداری بهینه از منابع آب و همچنینایجاد و توسعه‌، بهره‌برداری ونگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی (به استثناءتأسیسات و سازه‌های مربوط به آب و فاضلاب‌) و برق آبی‌در چارچوب الزامات وسیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب‌،تکالیفمندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو.برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه‌، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوطدر محدوده عمل‌خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:1 ـ انجام مطالعات لازم برای شناخت‌، توسعه و بهره‌برداری از منابع آب و انرژی برقآبی‌.2 ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها، شبکه‌های آبیاری وزهکشی و انتقال‌آب‌)، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل‌، کنترل سیلاب‌، تغذیه مصنوعی وتولید انرژی برق‌آبی‌.تبصره ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و انتقال آب از محل اعتبارات ملیمتناسب باتوانمندی و ظرفیت اجرایی ـ فنی ـ نیروی انسانی ـ مدیریتی شرکت و با تشخیصوزارت نیرو خواهد بود.3 ـ انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی درچارچوبدستورالعملهای مصوب وزارت نیرو.4 ـ بهره‌برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها، ضوابط و برنامه‌های مصوب وزارتنیرو.5 ـ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب و تولید انرژیبرق آبی ایجاد شده‌و یا واگذار شده‌.تبصره ـ تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره‌برداری و تحت مدیریتمرکز ملی راهبری‌و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ‌) خواهد بود.6 - اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آبو سایر قوانین ومقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی ونظارت بر بهره‌برداری از منابع آب‌)ارجاع می‌نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرودر صدور مجوز استفاده و بهره‌برداری از منابع آب موردنیاز بخشهای مختلف مصرف درقالب تخصیص مصوب وزارت نیرو.تبصره ـ شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده‌های مطالعاتی (دشتهای‌)مشترک بااستانهای مجاور عهده دار شود.7 ـ انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و بکار بردنروشهای جدید علمی وفنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی وتأسیسات و سازه‌های وابسته‌.8 ـ ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب‌.9 - واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه‌های مربوط در چارچوب قوانین و مقرراتمربوط‌.10 - تحویل آب موردنیاز به مشترکین در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه‌های مصوبمراجع‌قانونی ذی‌ربط‌.11 - خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی‌، اجرایی‌، بهره‌برداریو نگهداری ازتأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظورکاهش هزینه‌ها، افزایشبهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات‌.12 - اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی‌، عرضه اوراق مشارکتداخلی و پیش‌فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی بااخذ مجوز از مراجع قانونی‌.13 - شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب‌، شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌،آبرسانی به‌صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل‌، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبیو بهره‌برداری و نگهداری ازتأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکتمردم و بخش غیردولتی در قالب سیاستها،برنامه‌ها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو ومجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش‌غیردولتی به منظور اجرای طرحهای یادشده‌.14 ـ همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعهعلمی‌، فنی واقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت‌.15 - انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی وقوانین ومقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

فصل سوم ـ ارکان شرکتماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:الف ـ مجمع عمومیب ـ هیأت مدیره و مدیرعاملج ـ بازرس و حسابرسماده 9 ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیأت مدیره شرکت مادر تخصصیمدیریت‌منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رییس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصیمدیریت منابع آب ایران‌می‌باشد.ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:1 ـ مجمع عمومی عادی2 ـ مجمع عمومی فوق‌العادهماده 11ـ مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیلخواهد شد.یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذتصمیمنسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط دردستور جلسه مجمع‌عمومی ذکر شده است‌.بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتیشرکت وسایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومیقید شده است‌.تبصره ـ مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا به تقاضایاکثریت‌اعضاء مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هرزمان به دعوت رییس‌مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.ماده 12 ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمععمومی‌رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء کل اعضاء ودر مجمع عمومیفوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود.دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسهحداقل ده روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برایاعضاء مجمع ارسال‌شود.ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:1 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت‌.2 ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالیو بودجه‌شرکت‌.3 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط‌.4 ـ انتخاب یا عزل رییس و اعضاء هیأت مدیره و بازرس (حسابرس‌) شرکت‌.5 ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیأت مدیره درحدودی که شورای حقوق ودستمزد مقررمی‌نماید و با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانونتجارت‌.6 ـ تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت‌.7 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی‌، معاملاتی‌، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوباتمجمع عمومی‌شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین و مقرراتمربوط به هیأت‌وزیران برای‌تصویب‌.8 ـ بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف‌،انرژی برق آبی‌و خدمات ارایه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارایه آن به وزارتنیرو.9 ـ بررسی و تأیید تعرفه آب‌، حق اشتراک‌، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده با درنظر گرفتن بهای تمام‌شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغتعرفه‌های مربوط‌.تبصره ـ چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه التفاوت بهنحو مشخص‌توسط مراجع تصویب کننده پیش‌بینی خواهد شد.10 ـ بررسی و تصویب ساخت کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذبو تعدیل‌نیروی انسانی‌.11 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاعامر به‌داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران ومقررات مربوط‌.12 ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومیشرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران‌.13 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت‌.14 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد ایناساسنامه مستلزم‌تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانینو مقررات مربوط در دستورجلسه مجمع قید شده است‌.ماده 14 ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:1 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت‌.2 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوبقانون و پیشنهادبه هیأت وزیران برای تصویب‌.3 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط وپیشنهاد به‌هیأت وزیران برای تصویب‌.ماده 15 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمععمومی‌عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخابمی‌شوند.اعضاء هیأت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریتمنابع آب‌ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آبایران اشتغال داشته باشند.اعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی کهتجدیدانتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنهابرای دوره‌های بعد بلامانع‌است‌.ماده 16 ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضایاصلی هیأت‌مدیره انتخاب کند.در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأتمدیره (به‌تشخیص رییس مجمع عمومی‌) غیر ممکن شود، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.تبصره ـ عضو علی‌البدل هیأت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود و می‌توانددر جلسات هیأت‌مدیره بدون حق رای شرکت کند.ماده 17 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات بااکثریت آراءموافق کل اعضاء اتخاذ خواهد شد.ماده 18 ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل ودستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضاء ارسال خواهدشد.در موارد اضطراری رعایت تشریفات یادشده با تشخیص رییس هیأت مدیره الزامی نخواهدبود.ماده 19 ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درجنظرمخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید.مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره می‌باشد:ماده 20 ـ هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوعفعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرارنگرفته باشد با رعایت قوانین و مقرراتدارای اختیارات کامل است‌.همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می‌باشد:1 ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی‌.2 ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات برای ارایه بهمجمع عمومی برای‌تصویب‌.3 ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت وارایه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب‌.4 ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن بهمجمع عمومی‌.5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی‌، فنی‌، صنعتی و بازرگانی درزمینه‌های مرتبط بافعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه‌.6 ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی بارعایت‌قوانین و مقررات مربوط‌.7 ـ تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخشهای مختلف مصرف‌، انرژیبرق آبی وخدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریتمنابع آبایران و ارایه به مجمع عمومی‌.8 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات‌، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت‌.9 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی‌.10 ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانیمربوط‌، به مجمع‌عمومی‌.11 ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانیشرکت‌و اعلام به مجمع عمومی‌.12 ـ بررسی و تأیید صورتهای مالی شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره در مهلت مقررقانونی و ارسال‌برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برایبازرس و حسابرس شرکت‌.13 ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنیناسترداددعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلا می‌ایران ومقررات مربوط‌.14 ـ انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدورحکم‌.15 ـ بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت‌.16 ـ تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی‌.17 ـ هیأت مدیره به مسؤولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعاملتفویض نماید.ماده 21 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بیناعضای هیأت مدیره‌یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومیشرکت منصوب می‌شود.مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسؤول اداره کلیه امور شرکتمی‌باشد.مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک ازکارکنان شرکت‌تفویض نماید.ماده 22 ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است‌:1 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی‌.2 ـ تهیه‌، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه عملیاتی‌، بودجه سالانه شرکت به هیأتمدیره‌.3 ـ پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی‌، تحقیقاتی‌، تدارکاتی وآموزشی در بودجه‌شرکت‌.4 ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره‌.5 ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغبه واحدهای‌ذی‌ربط‌.6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره‌.7 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی‌.8 ـ تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (7) اساسنامه و ارایه آنها به هیأتمدیره جهت تصویب‌.9 ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن ادارهامور شرکت درحد قوانین و مقررات مربوط‌.10 ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه ازوظایف مجمع عمومی‌و هیأت مدیره است‌.11 ـ عزل و نصب کارکنان شرکت‌، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفیع و تنبیه آنهابراساس قوانین ومقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح‌.ماده 23 ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برایدفاع از حقوق‌شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر رادارد.مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت به ارجاعموارد به داوری‌اقدام نماید.ماده 24 ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاءمدیرعامل (یا نماینده‌وی‌) و یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره (یانماینده منتخب هیأت مدیره‌) برسد.مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یادشده به امضاء ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهدرسید.ماده 25 ـ شرکت دارای بازرس وحسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوطو باتصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهایعادی شرکت‌شود.تبصره 2 ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را براساس قانوناستفاده ازخدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب1372ـ انتخاب کرده‌باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نیز براساس قانونیادشده انتخاب نماید تا چنانچه بازرس وحسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد،حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خودعمل نماید.

فصل چهارم - صورتهای مالیماده 27 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سالمی‌باشد.ماده 28 ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعدمقرر قانونی‌در اختیار بازرس و حسابرس قرارداده شود.ماده 29 ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامهرا برای‌انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

فصل پنجم - سایر مقرراتماده 30 ـ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری ازسازه‌ها، تأسیسات ومنابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهدبود.ماده 31 ـ به منظور حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب در هر یک از حوزه‌های آبریز اصلیکشور،شرکت موظف است برنامه‌های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزهعمل در چارچوببرنامه‌های مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تنظیم و به اجرا بگذارد وآمار و اطلاعاتی را که از طرف‌مدیریتهای حوزه آبریز اصلی خواسته می‌شود در اختیارآن مدیریت قرار دهد و امکانات بازرسی مدیریتهای‌مزبور از تأسیسات متعلق به شرکت ویا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد.این اساسنامه به موجب نامه شماره 84.30.12969 مورخ 1384.5.27 شورای نگهبان بهتأییدشورای یادشده رسیده است‌.محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور وقت
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا