دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون (فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1396)

 

اعلام نتایج کمیسیون (فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1396)

 
ردیف  شماره پرونده      نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 5203 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان اولیه-احداث ایستگاه پمپاز دامغان 96/1/15 شرب و بهداشت موافقت شد
2 6938 اسماعیل جاه پور تغییرمحل میامی 96/1/15 کشاورزی موافقت شد
3 7498 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر سمنان 96/1/15 خدماتی موافقت شد
4 6556 غلامعلی سنجان تغییرمحل میامی 96/1/15 کشاورزی موافقت شد
5 2485 کلیه مالکین و حقابه بران قنات یاور آباد ادامه حفاری شاهرود 96/1/15 کشاورزی موافقت شد
6 6881 عبدالحسن حسن آبادی بهره برداری سمنان 96/1/21 خدماتی موافقت شد
7 6728 اسماعیل امامی تغییرمحل میامی 96/1/21 کشاورزی موافقت شد
8 7557،7527 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر گرمسار 96/1/30 صنعتی موافقت شد
9 2749 سعید خسرو نوبری اولیه-احداث ایستگاه پمپاز سرخه 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
10 415 امین عبداللهی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
11 4018 اسماعیل عامری و شرکاء بهره برداری شاهرود 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
12 20/5/4 شرکت سهامی شکر تغییرمحل میامی 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
13 147 سید مهدی سجادی تغییرمحل میامی 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
14 1030 هادی رسولی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
15 5089/5/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان حفر میامی 96/1/30 شرب و بهداشت موافقت شد
16 1561 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ادامه حفاری شاهرود 96/1/30 شرب و بهداشت موافقت شد
17 774 گروه مشاع طالقانی تغییرمحل دامغان 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
18 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره بردای 59/1301/1908 بهره برداری دامغان 96/1/30 کشاورزی موافقت شد
19 977 محمدرضا اسکندری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
20 904 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره بردای 63/3797/1301 بهره برداری شاهرود 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
21 462 علی عرب یارمحمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
22 4903 ورثه مرحوم محمد نصیری بهره برداری میامی 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
23 4633 زین العابدین رضایی ادامه حفاری مهدیشهر 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
24 95 شعبانعلی ناصری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
25 6484 علی گل مستخدمین حسینی بهره برداری مهدیشهر 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
26 7559 نراله صادقی و شرکاء اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
27 704 محمدرضا هراتیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/2/12 کشاورزی موافقت شد
28 6361 عبداله سجادی تغییرمحل میامی 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
29 5511 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره بردای 1074/1301 تغییرمحل میامی 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
30 2568 خانم بتول دانش پژوه ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
31 4118 گروه مشع الغدیر لایروبی سرخه 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
32 2041/2/1 ابراهیم نیک آیین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
33 2352 کلیه باغداران قریه مهماندوست تغییرمحل دامغان 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
34 852 علی حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
35 5075/3/1 محمدرضا کردی و سایر شرکاء ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/2/19 کشاورزی موافقت شد
36 83 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره بردای 729/1301 تغییرمحل شاهرود 96/2/26 کشاورزی موافقت شد
37 1314 ناصر سادات ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/2/26 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران