جمعه, 1 تیر 1397

خطبه 7-نکوهش دشمنان

منحرفان، شیطان را معیار کار خود گرفتند، و شیطان نیز آنها را دام خود قرار داد و در دل هاى آنان تخم گذارد، و جوجه هاى خود را در دامانشان پرورش داد. با چشم هاى آنان مى نگریست و با زبان هاى آنان سخن مى گفت. پس با یارى آنها بر مرکب گمراهى سوار شد و کردارهاى زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد، مانند رفتار کسى که نشان مى داد در حکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان، سخن باطل مى گوید.

http://farsi.balaghah.net

 متن عربی             متن انگلیسی

 

بازدید:199
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1396/06/16
آخرین به روزرسانی: 1396/07/22