دوشنبه, 2 بهمن 1396


تماس با ما

سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای

کد پستی : 88614-35188

تلفن : 023-33361913

فاکس : 023-33361917

پست الکترونیک شرکت : info(at)smrw.ir
                                   herasat(at)smrw.ir

 

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

آدرس سامانه : http://www.saamad.ir
شماره تماس ارتباط مردم و دولت : 111

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :4
بیشترین بازدید همزمان:66
بازدید امروز :89
بازدید دیروز :984
کل بازدید :1335479
میانگین بازدید :634

 فهرست خدمات شرکت مدیریت منابع آب ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک
 


الف : صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی  (13021446000)

1-      صدور مجوز حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف ( 13021446100 )
2-    مجوز حفر گمانه آزمایشی (13021446101)
3-    استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102)
4-      صدور پروانه حفر چاه بجای چاه (13021446103)
5-     صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخشهای مصرف (13021446104)
6-     صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105)
7-     صدور مجوز کف شکنی (ادامه حفاری چاه ) و تغییر محل (13021446106)
8-     صدور مجوز تحویل سوخت و فراورده های نفتی برای چاه های دیزلی (13021446107)
9-      صدور مجوز چاه به جای قنات (13021446108)
10-      صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109)
11-    صدور مجوز پیشکاری قنات (13021446110)
12-    صدور پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه (13021446111)
13-   صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112)
14-    صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113)
15-     برقی کردن چاه (13021446114)
16-     تغییر شرکت حفاری (13021446115)
17-     رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی (زیرزمینی ) (13021446116)
18-    درخواست اعلام نظر در خصوص منابع آبی (13021446117)
19-    رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های ( شرب و ) پرورش آبزیان (13021446118)
20-     رسیدگی به درخواست استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها ، مسیل ها و انهار طبیعی (13021446119)
21-     صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی (13021446120) نحوه انجام سه خدمت 13021446120 ، 13021446122 ، 13021446123 دقیقا مشابه یکدیگر است
22-     رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای (13021446121) 
23-     رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021446122) نحوه انجام سه خدمت 13021446120​ ، 13021446122 ، 13021446123 دقیقا مشابه یکدیگر است
24-     رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی (13021446123) نحوه انجام سه خدمت 13021446120​ ، 13021446122 ، 13021446123 دقیقا مشابه یکدیگر است
25-     رسیدگی به درخواست پروانه بهرهبرداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری (13021446124)
26-     رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (13021446125)

ب : خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی  (13021447000)

27-    بررسی درخواست تمدید مهلت اعتبار  پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و تمدید پروانه بهرهبرداری از چاه عمیق و نیمه عمیق (13021447100) برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی - صنعتی - شرب و...) این کد خدمت شامل دو نوع خدمت می گردد
28-     بررسی درخواست تمدید مجوز کف شکنی و تغییر محل (13021447101) تغییر محل در خدمت با کد 13021447106 آورده شده است
29-     بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهرهبرداری) (13021447102)
30-    بررسی درخواست لایروبی چاه یا کف شکنی (13021447103)
31-    بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی چاه و کف شکنی چاه (13021447104)  این خدمت دقیقا مشابه با خدمت 13021447101 میباشد-یک خدمت 2 کد گرفته است
32-    بررسی درخواست  مجوز برای تغییر کاربری آب چاه(تقییر نوع مصرف) (13021447105)
33-    بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه (13021447106)
34-    بررسی درخواست تغییر روش حفاری (13021447107)
35-    بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (13021447108) 
36-     بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات (13021447109)
37-     بررسی درخواست تمدید مجوز (13021447110)
38-     تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه (13021447111)
39-     بررسی درخواست برقی کردن چاه (13021447112)
40-     صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن (13021447113)
41-   بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه (حفر و ) بهره برداری (13021447114)
42-     بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاههای بهره برداری (13021447115)
43-     بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات (13021447116)
44-      تمدید مجوز بهرهبرداری از آبهای سطحی واحد ها ی کشاورزی و صنعت  (13021447117) نحوه انجام این خدمت دقیقا مشابه با خدمت 13021447119 می باشد 
45-      تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی (13021447118)
46-    بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021447119)  نحوه انجام این خدمت دقیقا مشابه با خدمت 13021447117 می باشد
47-    بررسی درخواست تمدید پروانه بهرهبرداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری (13021447120)
48-     معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار(13021447121)
49-     بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهرهبرداری ( صنعتی ، کشاورزی و آبزی پروری )(13021447122)
50-    درخواست آزمایش پمپاژ (13021447123)

ج : استعلامات  (13021448000)


د : نظارت ، ارزیابی ، کنترل ومدیریت پیمانکاران  (13011449000)


و : خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان (داناب)  (18081450000)

51-   راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی (18051450100)
52-   تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی (18051450101)
53-   طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان (18051450102)
54-   تدوین نظام ناجیان آب (18051450103)
55-   ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح (18051450104)


ه : تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و دینفعان صنعت آب  (15031451000)ادامه لیست خدمات رایج در شرکت


آبهای زیرزمینی


56-      صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف
57-     احداث ایستگاه پمپاژ اولیه
58-     احداث ایستگاه پمپاژ ثانویه
59-     صدور مجوز حفر کوره جانبی
60-     صدور مجوز بهره برداری از چشمه
 

مهندسی رودخانه و سواحل

 

 61-      اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد و بستر و حریم آن خاتمه یافته
62-      اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای
63-      صدور مجوز اجرای طرح های عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی
64-      صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب ، نفت ، گاز و... از بستر حریم رودخانه ها و مجاری آبی
65-      صدور مجوز بهره برداری از بستر رودخانه ها در قالب قرارداد اجاره بستر
66-      انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها و مجاری آبی
67-      تعیین وضعیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی
 

آب های سطحی 

68-      گردش کار پرونده های بهره برداری از منابع آبهای سطحی
69-      تخصیص آب برای پروژه های شرب ، صنعت ، کشاورزی و بالاخص پرورش آبزیان    
70-      رسیدگی به درخواستهای آبزی پروری
71-      صدور پاسخ استعلام های تامین آب واحد های صنعتی ( سطحی )
72-     
واگذاری اشتراک آب از  منابع سطحی
 

طرح های عمرانی

 

73-      نحوه تملک و پرداخت خسارت ناشی از اجرای طرح های عمرانی
74-      خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی

 

حقوقی


75-         رسیدگی و پاسخ استعلامهای حقابه آبهای سطحی
 

بهبود سازمانی

 

76-  دریافت آمار و اطلاعات ( شاخص های ارزیابی عملکرد )

 

فن آوری اطلاعات

 

بررسی عملکرد
77-   تدوین برنامه سالیانه واحد فن آوری اطلاعات

بانک های اطلاعاتی
78-   ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات نرم افزار
79-   ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات سخت افزار
80-   ایجاد و نگهداری بانک داده های شرکت
81-   ایجاد و نگهداری کتابخانه دیجیتال
82-   ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات شبکه استان

پشتیبانی
83-   خدمات فن آوری اطلاعات
84-   پشتیبانی و نگهداری شبکه
85-   پشتیبانی نرم افزار
86-   پشتیبانی سخت افزار
87-   نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای
88-   پشتیبانی امنیتی
89-   پشتیبانی از داده های موجود

پروژهای واحد فن آوری اطلاعات
90-   پروژه های جاری واحد فن آوری اطلاعات
91-   پروژه های جدید واحد فن آوری اطلاعات

انجام بازدید ها
92-   بازدید از مرکز داده شرکت
93-   بازدید از شبکه استان Passive
94-   بازدید از شبکه استان Active
95-   بازدید از وضعیت خطوط مخابراتی
96-   بازدید از وضعیت آنتی ویروس های استان
97-   بازدید از وضعیت فایروال ها
98-   بازدید از سایر پرتال ها
99-    بازدید از وضعیت واحد فن آوری اطلاعات سایر شرکت ها و ارگان های دولتی
100-   بازدید از سخت افزار ها و تجهیزات موجود

تحقیق و توسعه
101-   بازبینی فعالیت های در حال اجرا
102-   تعریف پروژه های اجرایی جدید
103-   بازنگری فعالیت های واحد فن آوری اطلاعات
 

خدمات عمومی

 


 

 

 « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا