جمعه, 28 دی 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تمدید مجوز بهرهبرداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی 13021447117 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری 13021447120 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه حفر و پروانه بهره برداری 13021447114 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهادکشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار 13021447121 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست تامین و تخصیص آب برای واحد های صنعتی و کشاورزی ( آبهای زیرزمینی ) 13021446116 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات 13021447109 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق 13021447100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر روش حفاری 13021447107 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه یا کف شکنی( ادامه حفاری ) 13021446103 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز کف شکنی چاه 13021447101 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب چاه یا پروانه بهره برداری چاه 13021447102 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز تغییر کاربری آب چاه (تغییر نوع مصرف) 13021447105 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری