جمعه, 28 دی 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها ،مسیل ها و انهار طبیعی 13021446119 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست تخصیص آب برای پروژه های ( شرب و ) پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تجدید مهلت اعتبار پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق 13021447100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه جایگزین قنات 13021446108 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف 13021446100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف 13021446104 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی