جمعه, 26 مرداد 1397

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه 1040 52.2554 35.1816 138 0 0 1 0 18 18.5 21 26 4 0 0 0
2 خیرآباد 1095 53.25116330000003 35.3223366 6 1 0 0 0.5 6.5 31.5 17.5 41 14 0 0 0
3 ده صوفیان 831 53.2344 35.4902 234 5 0 0 1 8 42 39 47.5 61.5 0 0 0
4 دامغان-دانشگاه آزاد 1186 54.18407590000004 36.1006 110 16 0 0 0.5 4 20 21.5 26.5 10.1 0 0 0
5 آستانه (دامغان) 942 54.0557 36.1605 124 43 0 2.5 0 0 33.5 20.5 44 36 0 0 0
6 چهارده دامغان 1816 54.131154299999935 36.2457362 144 30 2 2 1 0.5 32.5 15.5 46 18.2 0 0 0
7 بسطام 1426 54.585699100000056 36.289973 152 43.5 4.2 0.4 0.5 4.3 22.5 15.5 29.3 9.6 0 0 0
8 مجن(دوراهی) 2050 54.39009999999996 36.2833579 242 38.5 1 0 2.5 13.5 37.5 37 72 40.5 0 0 0
9 بیارجمند 1100 55.47572790000004 36.0501 103 2.5 0 0 0 0.5 11.3 14 18.5 4.5 0 0 0
10 طرود 815 55.0007 35.2534441 0 0 0 0 2 5 18 11 47 16 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.