دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1396)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1396)

 
ردیف شماره پرونده   نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 3261 علیرضا خداوردی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
2 5984 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
3 7607 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
4 7608 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
5 7609 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
6 7454 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
7 2335 ورثه مرحوم رضا خان داستانی و سایر شرکاء بهره برداری آرادان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
8 6789 شرکت کشت و صنعت توحید تغییرمحل شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
9 2027/3/2 منصور منصوری تغییرمحل دامغان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
10 2027/3 منصور منصوری تمدید مجوز دامغان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
11 4422 اداره کل راه آهن منطقه شمالشرق تغییرمحل دامغان 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
12 3771 حسین عجم ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
13 3771 گروه مشاع شهید باهنر بهره برداری شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
14 562 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/6158/1301 مورخ 63/6/26 تغییرمحل دامغان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
15 6787 محمود اسفندیاری و شرکاء کف شکنی میامی 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
16 1911 عزیز عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
17 2007 رمضانعلی صفوی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
18 5146/2/2 کشاورزان قریه کلامو بهره برداری شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
19 1542 شرکت کربنات سدیم تغییرمحل سرخه  96/10/12 صنعتی موافقت شد
20 1234 شرکت کارخانجات آرد و سبوس تغییرمحل سمنان 96/10/12 صنعتی موافقت شد
21 7610 خانم مهردخت خاوری اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
22 2644 عباسعلی یعقوبیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
23 784 غلامرضا عباسپور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
24 2463 خانم اشرف السادات سید موسوی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
25 5089/5/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل میامی 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
26 2337 مرتضی درویشی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
27 829 نوروز علی میرزایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
28 3769 حسین محمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
29 78 علی حاجی حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
30 852 ورثه مرحوم عبدالعلی جمالی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
31 838 قاسم طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
32 5062/4/3 محمد حسین مظلومیان تغییرمحل دامغان 96/10/19 کشاورزی عدم موافقت
33 5228/2/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل دامغان 96/10/19 شرب و بهداشت عدم موافقت
34 4156/2/1 کشاورزان قریه کلامو ادامه حفاری شاهرود 96/10/19 کشاورزی موافقت شد
35 2352 جواد عاقلی افزایش قدرت منصوبات دامغان 96/10/19 کشاورزی موافقت شد
36 4331 یزدانقلی عرب اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/10/19 کشاورزی موافقت شد
37 7539 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان اصلاح کروکی سمنان 96/10/20 شرب و بهداشت موافقت شد
38 2206 گروه مشاع حسین بن علی (ع) تغییرمحل آرادان 96/10/26 کشاورزی موافقت شد
39 969 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 62/3036/1301 مورخ 62/5/16 بهره برداری سمنان 96/10/26 کشاورزی موافقت شد
40 5575/1/2/3/4 کشاورزان زاوقان کف شکنی سمنان 96/10/26 کشاورزی موافقت شد
41 7442 شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس حفر دامغان 96/10/26 خدماتی موافقت شد
42 7032 محمد ربیعی ادامه حفاری شاهرود 96/10/30 کشاورزی موافقت شد
43 1192 کلیه مالکین پلاک 23 اصلی تغییرمحل دامغان 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
44 3818 امیر تقی پور کف شکنی سمنان 96/11/10 خدماتی موافقت شد
45 1221 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 62/1146/1301 مورخ 63/2/23 بهره برداری شاهرود 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
46 480/2/1 مرکز عالی-علمی کاربردی رسول اکرم(ص) تغییرمحل دامغان 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
47 655 گروه مشاه امام رضا (ع) تمدید مجوز دامغان 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
48 7438 خانم هاجر بابایی ادامه حفاری میامی 96/11/10 سایر موافقت شد
49 2307 مالکین مزرعه محمدآباد تغییرمحل دامغان 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
50 401 علی اکبر طاهری و شرکاء تغییرمحل سمنان 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
51 5890 کلیه مالکین و حقابه بران قنات فخر آباد کف شکنی دامغان 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
52 4308 گروه مشاع شهید هاشمی نژاد بهره برداری شاهرود 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
53 6509 احمد و محمد ابراهیمی تغییرمحل میامی 96/11/10 کشاورزی موافقت شد
54 7326 شرکت پیشتازان مس طرود حفر شاهرود 96/11/10 صنعتی موافقت شد
55 5089/5/4 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری میامی 96/11/10 شرب و بهداشت موافقت شد
56 3252 کلیه مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1931/250 مورخ 46/2/9 تغییرمحل گرمسار 96/11/11 کشاورزی موافقت شد
57 5505 ورثه مرحوم محمد علی باقرنزاد کف شکنی دامغان 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
58 2598 محمدحسن میرزایی و سایر شرکاء بهره برداری میامی 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
59 2718 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  بهره برداری دامغان 96/11/17 سایر موافقت شد
60 4018 اسماعیل عامری و شرکاء بهره برداری شاهرود 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
61 6341 کلیه خرده مالکین پلاک 50 اصلی بهره برداری شاهرود 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
62 7418 محمدحسن محمدی راد حفر میامی 96/11/17 سایر موافقت شد
63 7284 محمدعلی خوشکام بهره برداری دامغان 96/11/17 صنعتی موافقت شد
64 7573   حفر سمنان 96/11/17 کشاورزی عدم موافقت
65 2020 گروه مشاع عسکرآباد تغییرمحل گرمسار 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
66 2403   کف شکنی گرمسار 96/11/17 صنعتی موافقت شد
67 6719 ورثه مرحوم رحمت اله محمدزاده تغییرمحل میامی 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
68 4323 علیرضا باباحسینی تغییرمحل شاهرود 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
69 3253 ورثه مرحوم رضا حسین دادگر و سایر شرکاء تغییرمحل گرمسار 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
70 5999 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/11/17 شرب و بهداشت موافقت شد
71 3312 مرکز آموزش جهاد کشاورزی گرمسار اصلاح مجوز آرادان 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
72 5130/2/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری سمنان 96/11/17 شرب و بهداشت موافقت شد
73 7593 عباس همدمی نژاد اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
74 1556 علی اربابی فر و سایر شرکاء کوره جانبی دامغان 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
75 7459 محمودرضا مستخدمین حسینی بهره برداری مهدیشهر 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
76 2006/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران قنات معین آباد کف شکنی دامغان 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
77 7616 کلیه مالکین و حقابه بران قنات سنگاب پینه برداری قنات گرمسار 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
78 2804 خانم گل چهره یحیایی و آقای مرتضی یحیایی تغییر نام سمنان 96/11/17 کشاورزی موافقت شد
79 6549 حجت اله خانی افزایش قدرت منصوبات میامی 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
80 4118 گروه مشاع الغدیر بهره برداری سرخه  96/11/24 کشاورزی موافقت شد
81 3180 شرکت تعاونی مرغ تخمگذار نیکان بهره برداری آرادان 96/11/24 سایر موافقت شد
82 2613 گروه مشاع شهید محمدباقر صدر بهره برداری شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
83 269/2/1 شرکت تعاونی دامداری کشاورزی کهن بهره برداری آرادان 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
84 756 کشاورزان قریه میان آباد تغییرمحل شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
85 1236/3/2 شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان کف شکنی سمنان 96/11/24 صنعتی موافقت شد
86 4929 شیرعلی صادق زاده کف شکنی میامی 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
87 7257 عزت اله غضنفری بهره برداری شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
88 5287 کشاورزان قریه کلامو تغییرمحل شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
89 1550 گروه مشاع والفجر بهره برداری آرادان 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
90 5285 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری بهینه  شماره 533/1301/400 مورخ 88/4/9 تمدید مجوز شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
91 3405 شرکت گچ مازندران سمنان تمدید مجوز سرخه  96/11/24 کشاورزی موافقت شد
92 2638 حسن کریمیان و سایر شرکاء تغییرمحل شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
93 5988 شرکت مرغداری سفید دشت کویر بهره برداری آرادان 96/11/24 سایر موافقت شد
94 3248 کلیه مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 143/1301 مورخ 55/1/31 تغییرمحل گرمسار 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
95 6904 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بهره برداری سمنان 96/11/24 سایر موافقت شد
96 6346 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری بهینه  شماره 866/1301/432 مورخ 89/6/17 بهره برداری شاهرود 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
97 2468/2/1 شرکت معدنی املاح ایران بهره برداری آرادان 96/11/24 صنعتی موافقت شد
98 2264   تغییرمحل آرادان 96/11/24 کشاورزی موافقت شد
99 1471 کشاورزان صاحب نسق قریه منگر ادامه حفاری گرمسار 96/12/2 کشاورزی موافقت شد
100 4903 ورثه مرحوم محمدنصیری تغییرمحل میامی 96/12/2 کشاورزی موافقت شد
101 6725 برات محبی تغییرمحل میامی 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
102 538/2/1 شرکت نغمه یاسین تغییرمحل دامغان 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
103 656 تعاونی مشاع شهید رجایی بهره برداری شاهرود 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
104 912 محمد و احمد کهترمنش کف شکنی سمنان 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
105 5983 حسینعلی نوری بهره برداری میامی  96/12/8 کشاورزی موافقت شد
106 7392 مهدی خاشعی تمدید مجوز میامی 96/12/8 خدماتی موافقت شد
107 5524 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری بهینه  شماره 896/1301 مورخ 59/4/23 تغییرمحل شاهرود 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
108 5326/2/1 ورثه مرحوم ابراهیم ذوالفقاری و سایر شرکاء بهره برداری دامغان 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
109 6938 اسماعیل جاه پور تغییرمحل میامی 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
110 7604 کلیه مالکین و حقابه بران قنات شورمزه حفر شاهرود 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
111 2637 گروه مشاع قائم (عج) تغییرمحل شاهرود 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
112 6323 کلیه مالکین و حقابه بران قنات مزرعه کلایی ادامه پیشکار شاهرود 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
113 6716 محمود و محمد امانی افزایش قدرت منصوبات میامی 96/12/8 کشاورزی موافقت شد
114 4643 عزیز اله فولادی کف شکنی مهدیشهر 96/12/15 کشاورزی موافقت شد
115 7625 شرکت آب منطقه ای سمنان اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/12/15 شرب و بهداشت موافقت شد
116 32 جمعی از کشاورزان بسطام تغییرمحل شاهرود 96/12/15 کشاورزی موافقت شد
117 5903 ورثه مرحوم میرزا محمد رئیسیان بهره برداری مهدیشهر 96/12/15 کشاورزی موافقت شد
118 5005 عبدالجواد منصوریان تمدید مجوز دامغان 96/12/15 کشاورزی موافقت شد
119 5095 کلیه مالکین و حقابه بران قنات مرغک پایین ادامه پیشکار مهدیشهر 96/12/15 کشاورزی موافقت شد
120 7076 شرکت تعاونی پروتئین ماکیان  بهره برداری سمنان 96/12/15 سایر موافقت شد
121 6665 عزت اله پیوندی تغییرمحل سرخه  96/12/15 سایر موافقت شد
122 95 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری بهینه  شماره 72/1301/432 مورخ 84/3/11 تمدید مجوز سمنان 96/12/15 کشاورزی موافقت شد
123 2006/2/1 کیه مالکین و حقابه بران قنات معین آباد ادامه حفاری دامغان 96/12/16 کشاورزی موافقت شد
124 7237 شرکت آب منطقه ای سمنان بهره برداری شاهرود 96/12/21 صنعتی موافقت شد
125 5138 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری شاهرود 96/12/22 شرب و بهداشت موافقت شد
126 5219 علی اصغر عالمی و شرکاء تغییرمحل دامغان 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
127 7607 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان اصلاح کروکی شاهرود 96/12/22 شرب و بهداشت موافقت شد
128 7603 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری شاهرود 96/12/22 شرب و بهداشت موافقت شد
129 4808 قدرت اله فولادی ادامه حفاری مهدیشهر 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
130 5028/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری بهینه  شماره 1520/1301 مورخ 52/12/25 تغییرمحل شاهرود 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
131 767 گروه مشاع شهید مطهری،باهنر کف شکنی شاهرود 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
132 7609 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان اصلاح کروکی شاهرود 96/12/22 شرب و بهداشت موافقت شد
133 7608 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان اصلاح کروکی شاهرود 96/12/22 شرب و بهداشت موافقت شد
134 1496 مرتضی تفضلی و سایر شرکاء بهره برداری گرمسار 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
135 5755 داریوش دانش و سایر شرکاء بهره برداری گرمسار 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
136 5211 کشاورزان قریه گرمن کف شکنی شاهرود 96/12/22 کشاورزی موافقت شد
137 7621 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلاته دستی حفر میامی 96/12/26 کشاورزی موافقت شد
138 5287 کشاورزان قریه کلامو ادامه حفاری شاهرود 96/12/28 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران