سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه و دی ماه سال 1396)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه و دی ماه سال 1396)

 
ردیف شماره پرونده نام مالک موضوع پرونده شهرستان  تاریخ نوع مصرف توضیح
1 3470 محمودرضا و خانم پریسا پناهی دهقان تغییرمحل آرادان 96/9/7 سایر موافقت شد
2 6743 کلیه مالکین و حقابه بران قنوات سیل،جلالی،رویان و یونس آباد تغییرمحل شاهرود 96/9/7 کشاورزی موافقت شد
3 1734 کلیه مالکین پلاک 36 اصلی قریه کبوتر خان تغییرمحل دامغان 96/9/7 کشاورزی موافقت شد
4 7063/3/3 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر دامغان 96/9/7 صنعتی موافقت شد
5 3783 شرکت کشاورزی و کویرزدایی چاه جام طرود بهره برداری شاهرود 96/9/7 کشاورزی موافقت شد
6 3997 شرکت کشاورزی پسته و بادام شاهرود بهره برداری شاهرود 96/9/7 کشاورزی موافقت شد
7 1960 گروه مشاع صاحب الزمان اصلاح کروکی شاهرود 96/9/7 کشاورزی موافقت شد
8 3789 هادی گنجی پور و سایر شرکاء تغییر نام شاهرود 96/9/7 کشاورزی موافقت شد
9 5074/2/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ابراهیم آباد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/9/14 کشاورزی موافقت شد
10 7454 رمضان بابو ادامه حفاری دامغان 96/9/14 کشاورزی موافقت شد
11 1471 کشاورزان صاحب نسق قریه منگر اصلاح کروکی گرمسار 96/9/14 کشاورزی موافقت شد
12 3386/2 علیرضا آراسته تغییرمحل دامغان 96/9/14 کشاورزی موافقت شد
13 915 احمدثامنی و سایر شرکاء اصلاح کروکی گرمسار 96/9/14 کشاورزی موافقت شد
14 486 گروه مشاع گل پسته کوره جانبی دامغان 96/9/14 کشاورزی موافقت شد
15 7424 خانم کلثوم بیگم موسوی بهره برداری شاهرود 96/9/22 کشاورزی موافقت شد
16 3140/2/1 شرکت کشاورزی گلستان حفر دامغان 96/9/27 کشاورزی موافقت شد
17 7537 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان بهره برداری سمنان 96/9/28 شرب و بهداشت موافقت شد
18 7540 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان بهره برداری سمنان 96/9/28 شرب و بهداشت موافقت شد
19 2877 جلال محمدخانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
20 2051 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل گرمسار 96/9/28 شرب و بهداشت موافقت شد
21 5625 یعقوب کردی و شرکاء تغییرمحل سمنان 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
22 492 گروه مشاع شهید درویشیان کف شکنی دامغان 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
23 89/2/2 شرکت کربنات سدیم تغییرمحل سرخه  96/9/28 کشاورزی موافقت شد
24 1498/2 علی محمد زرین کوب ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
25 3294 ورثه مرحوم علی باقری تغییرمحل گرمسار 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
26 2963 گروه مشاع مرصاد بهره برداری شاهرود 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
27 4410 رحیم میرآخورلی کوره جانبی گرمسار 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
28 2950 عبداله حسین پور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/9/28 کشاورزی موافقت شد
29 3261 علیرضا خداوردی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
30 5984 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
31 7607 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
32 7608 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
33 7609 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
34 7454 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان حفر شاهرود 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
35 2335 ورثه مرحوم رضا خان داستانی و سایر شرکاء بهره برداری آرادان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
36 6789 شرکت کشت و صنعت توحید تغییرمحل شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
37 2027/3/2 منصور منصوری تغییرمحل دامغان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
38 2027/3 منصور منصوری تمدید مجوز دامغان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
39 4422 اداره کل راه آهن منطقه شمالشرق تغییرمحل دامغان 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
40 3771 حسین عجم ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
41 3771 گروه مشاع شهید باهنر بهره برداری شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
42 562 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/6158/1301 مورخ 63/6/26 تغییرمحل دامغان 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
43 6787 محمود اسفندیاری و شرکاء کف شکنی میامی 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
44 1911 عزیز عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
45 2007 رمضانعلی صفوی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
46 5146/2/2 کشاورزان قریه کلامو بهره برداری شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
47 1542 شرکت کربنات سدیم تغییرمحل سرخه  96/10/12 صنعتی موافقت شد
48 1234 شرکت کارخانجات آرد و سبوس تغییرمحل سمنان 96/10/12 صنعتی موافقت شد
49 7610 خانم مهردخت خاوری اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
50 2644 عباسعلی یعقوبیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
51 784 غلامرضا عباسپور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
52 2463 خانم اشرف السادات سید موسوی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
53 5089/5/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل میامی 96/10/12 شرب و بهداشت موافقت شد
54 2337 مرتضی درویشی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
55 829 نوروز علی میرزایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
56 3769 حسین محمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
57 78 علی حاجی حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
58 852 ورثه مرحوم عبدالعلی جمالی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
59 838 قاسم طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/10/12 کشاورزی موافقت شد
60 5062/4/3 محمد حسین مظلومیان تغییرمحل دامغان 96/10/19 کشاورزی عدم موافقت
61 5228/2/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل دامغان 96/10/19 شرب و بهداشت عدم موافقت
62 4156/2/1 کشاورزان قریه کلامو ادامه حفاری شاهرود 96/10/19 کشاورزی موافقت شد
63 2352 جواد عاقلی افزایش قدرت منصوبات دامغان 96/10/19 کشاورزی موافقت شد
64 4331 یزدانقلی عرب اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/10/19 کشاورزی موافقت شد
65 7539 شرکت آب و فاضلاب شهری آستان سمنان اصلاح کروکی سمنان 96/10/20 شرب و بهداشت موافقت شد
66 2206 گروه مشاع حسین بن علی (ع) تغییرمحل آرادان 96/10/26 کشاورزی موافقت شد
67 969 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 62/3036/1301 مورخ 62/5/16 بهره برداری سمنان 96/10/26 کشاورزی موافقت شد
68 5575/1/2/3/4 کشاورزان زاوقان کف شکنی سمنان 96/10/26 کشاورزی موافقت شد
69 7442 شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس حفر دامغان 96/10/26 خدماتی موافقت شد
70 7032 محمد ربیعی ادامه حفاری شاهرود 96/10/30 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران