دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهرماه و آبان ماه سال 1396)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهرماه و آبان ماه سال 1396)

 
ردیف  شماره پرونده        نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 7454 رمضان بابو حفر دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
2 1960 گروه مشاع صاحب الزمان تغییرمحل شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
3 328 گروه مشاع شهید قاضی طباطبایی تغییرمحل آرادان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
4 4848 اسماعیل فتحعلیان کف شکنی دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
5 721 علی و عبداله کوچک پور تغییرمحل دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
6 4801 سید محسن حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
7 7571 حمید کرم الدین اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
8 5496 محمدعلی عباسی امیر آبادی کف شکنی دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
9 5113 امیر مظفری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
10 7584 مجتبی فردوسی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
11 2402 اسماعیل ورکیانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
12 2900/4/2 شرکت سرمایه گذاری کومش گستر تغییرمحل دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
13 1192 محمدرضا موسویان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
14 2857 حسین خاکپاش ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
15 6169 رمضان رضایی فولادی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
16 5359/2 کشاورزان قریه میقان بهره برداری شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
17 5118 علی اصغر موسایی نژاد و سایر شرکاء کف شکنی شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
18 1104 شرکت تولیدی آرد گرمسار کف شکنی گرمسار 96/7/4 صنعتی موافقت شد
19 2210 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان   شاهرود 96/7/4 شرب و بهداشت موافقت شد
20 4907 قربانعلی آبراهه تغییرمحل میامی 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
21 185 اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی سمنان بهره برداری مهدیشهر 96/7/4 سایر موافقت شد
22 730 خانم صفیه حاجی حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
23 3866 شرکت نگین مرغ سرخه کف شکنی سرخه  96/7/4 سایر موافقت شد
24 4798 شرکت برق منطقه ای استان سمنان بهره برداری شاهرود 96/7/4 صنعتی موافقت شد
25 3937/1 شرکت کشت و صنعت جوانه دامغان تغییرمحل دامغان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
26 862/2/2 مسعود حیدری و تیمور ولی پور تغییرمحل میامی 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
27 7473 کامران خسروی بهره برداری مهدیشهر 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
28 5146/2/1 کشاورزان قریه کلامو کف شکنی شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
29 254/2/2 حبیب شاه حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
30 3822 شرکت تعاونی مرغ گوشتی ایثارگران تمدید مجوز سمنان 96/7/4 سایر موافقت شد
31 7256 محمدتقی اکبری بهره برداری مهدیشهر 96/7/4 سایر موافقت شد
32 692 محمدعلی پور تیموری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
33 2167 محمدمهدی حسن بارانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
34 3282 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 348/1301/432 مورخ 73/01/06 تغییرمحل گرمسار 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
35 5212/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1543/1301 مورخ 57/08/08 بهره برداری شاهرود 96/7/4 کشاورزی موافقت شد
36 3000 وحیدرضا شیخیان و شرکاء بهره برداری گرمسار 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
37 7572 عبدالهادی رزازان اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
38 2644 امیرحسین ولیان افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
39 2544 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل آرادان 96/7/18 شرب و بهداشت موافقت شد
40 2596 کلیه مالکین و حقابه بران قنات سبحان چاه به جای قنات دامغان 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
41 5825 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان اولیه-احداث ایستگاه پمپاز دامغان 96/7/18 شرب و بهداشت موافقت شد
42 6301 جوادیان حفر مهدیشهر 96/7/18 کشاورزی عدم موافقت
43 5074/2/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ابراهیم آباد کوره جانبی دامغان 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
44 7414 رضا قاسمی حفر دامغان 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
45 7284 محمدعلی خوشکام اصلاح کروکی دامغان 96/7/18 کشاورزی موافقت شد
46 1597 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63س/4658/1301 مورخ 63/06/03 تغییرمحل سمنان 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
47 2231 کاظم عجم مجنی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
48 3308/4 کشاورزان قریه کندقلی خان تغییرمحل آرادان 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
49 5211 کشاورزان قریه گرمن تغییرمحل شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
50 7431 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری مهدیشهر 96/7/25 شرب و بهداشت موافقت شد
51 3914 ابوالفضل مرشدی و سایر شرکاء ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
52 4671 شرکت کشت و صنعت گل افشان دیبا تغییرمحل دامغان 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
53 3338 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل آرادان 96/7/25 شرب و بهداشت موافقت شد
54 2172   کف شکنی گرمسار 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
55 1030 حسین قاسمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
56 2599 قربانعلی عرب احمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
57 1578 غلامرضا یوسفی صدر ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
58 1491 علیرضا ملک ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
59 4840 محمد صادقی تمدید مجوز دامغان 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
60 7316 خانم زهرا محمدخانی تمدید مجوز شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
61 7583 غلامرضا شهسوار اولیه-احداث ایستگاه پمپاز آرادان 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
62 7594 سید عقیل موسوی چاشمی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
63 6498 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل شاهرود 96/7/25 شرب و بهداشت موافقت شد
64 6780 شرکت گروه اسب داران پارتیان حفر شاهرود 96/7/25 خدماتی موافقت شد
65 691 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 61/2771/1301 مورخ 61/07/04 تغییرمحل میامی 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
66 104 سیدعلی اصغر هاشمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
67 2820 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل شاهرود 96/7/25 شرب و بهداشت موافقت شد
68 3261 علیرضا خداوردی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/7/25 کشاورزی موافقت شد
69 3470 محمودرضا و خانم پریسا پناهی دهقان لایروبی گرمسار 96/7/26 سایر موافقت شد
70 207 محمدعلی میرزایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
71 2644 مختار متحدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
72 3383 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 926/1301/400 مورخ 89/09/08 تغییرمحل سمنان 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
73 7311 سبزعلی احمدیان چاشمی بهره برداری مهدیشهر 96/8/2 سایر موافقت شد
74 57 شرکت تعاونی مرغداری پرستو تغییرمحل گرمسار 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
75 38/2/2 علیرضا نوری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
76 7470 علیرضا عجم اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
77 3838 گروه مشاع چشم کویر بهره برداری سرخه  96/8/2 کشاورزی موافقت شد
78 6553 علی اکبر صادق زاده بهره برداری میامی 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
79 6336 جعفر شجاعی بهره برداری میامی 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
80 6912 خانم زهرا ربیعی تمدید مجوز شاهرود 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
81 99 علی اکبر اعظمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/8/2 کشاورزی موافقت شد
82 3282 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 348/1301/432 مورخ 73/10/06 اصلاح مجوز گرمسار 96/8/16 کشاورزی موافقت شد
83 7441 محمد کثیریان بهره برداری دامغان 96/8/17 صنعتی موافقت شد
84 538/2/1 شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی نغمه یاسین  تغییرمحل دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
85 5173/3/3 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 60/4155/1301مورخ 60/10/16 بهره برداری دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
86 7031 احمد و علیرضا عامری بهره برداری شاهرود 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
87 1318 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 153/1301/432مورخ 72/08/10 بهره برداری گرمسار 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
88 6880 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نسکان کف شکنی سرخه  96/8/23 کشاورزی موافقت شد
89 5630/1 عباس مرحمت آبادی بهره برداری دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
90 4371 احمد فلاحتی نژاد کف شکنی دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
91 7533 جهانگیر ابویی حفر مهدیشهر 96/8/23 سایر موافقت شد
92 2572 علیرضا و مصطفی نظری بهره برداری دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
93 6873 شرکت کشت و صنعت رضوان تغییرمحل گرمسار 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
94 5743 داود داودیان کف شکنی دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
95 4658 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/8/23 شرب و بهداشت موافقت شد
96 7602 محسن علی امیدی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
97 4127 حسینعلی شاه محمدی و شرکاء کف شکنی دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
98 199 محمد ناظری پور و شرکاء بهره برداری سمنان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
99 1401 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/8/23 شرب و بهداشت موافقت شد
100 5512 شرکت تولیدی وصنعتی سیم و کابل مغان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
101 3240 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 14972/7039/250مورخ 46/07/06 بهره برداری گرمسار 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
102 2216/2/2 شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/8/23 صنعتی موافقت شد
103 2052 گروه مشاع حمزه سیدالشهدا تغییرمحل گرمسار 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
104 3109 عباسعلی تندرو ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
105 5013/2 شرکت مبارک آباد کومش تغییرمحل دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
106 1186 اسماعیل جعفرآبادی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/8/23 کشاورزی موافقت شد
107 5130/2/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ادامه حفاری سمنان 96/8/29 شرب و بهداشت موافقت شد
108 7204   تغییر نام گرمسار 96/8/30 خدماتی موافقت شد
109 3187 فرودگاه شاهرود بهره برداری شاهرود 96/8/30 خدماتی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران