دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مردادماه وشهریورماه سال 1396)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مردادماه وشهریورماه سال 1396)

 
ردیف  شماره پرونده      نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 6284 شرکت شهرکهاس صنعتی استان سمنان تغییرمحل سمنان 96/5/3 صنعتی موافقت شد
2 1471 کشاورزان صاحب نسق قریه منگر تغییرمحل گرمسار 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
3 730 خانم نرگس معصومی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
4 730 حسن عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
5 454 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1541/1301 مورخ 60/4/21 تغییرمحل شاهرود 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
6 3367 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 59/1301/507 مورخ 59/7/5 تغییرمحل گرمسار 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
7 7564 علیرضا پور رحمانی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
8 2159 پرویز ابولی افزایش قدرت منصوبات آرادان 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
9 1326 موسی سعیدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/5/3 کشاورزی موافقت شد
10 147 سید مهدی سجادی ادامه حفاری میامی 96/5/8 کشاورزی موافقت شد
11  5028/1 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1520/1301 مورخ 52/12/25 تغییرمحل شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
12 6788 شرکت تعاونی کشت و صنعت توحید تغییرمحل شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
13 7570 وحید قاسمیان اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
14 548 علی محمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
15 5010/1 رضا حیدری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
16 7568 عباس عزیزپور اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
17 4415/2/2 لطفعلی صالحین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
18 1495/2/2 حسین فدایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
19 1439 سعید گرگانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
20 1329 احمد سهرابی نیا ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
21 981 خانم زکیه گرگانی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
22 7519 شرکت آب منطقه ای سمنان بهره برداری مهدیشهر 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
23 1335 محمد بیدار مغز ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/5/17 کشاورزی موافقت شد
24 6923 امور آبفای شاهرود افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/5/22 شرب و بهداشت موافقت شد
25 538/2/1 شرکت نغمه یاسین کف شکنی دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
26 7229 امیر رحیمی لایروبی آرادان 96/5/24 سایر موافقت شد
27 1164 کشاورزان قریه حداده و کلاته ملا کف شکنی دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
28 5075/3/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات علی آباد بهره برداری دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
29 945 سید ناصر آقایان بهره برداری شاهرود 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
30 7576 کاظم میرآخورلو اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
31 915 احمد ثامنی و سایر شرکاء تغییرمحل گرمسار 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
32 3368/3/3 شرکت سرمایه گذاری کومش گستر بهره برداری سرخه 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
33 3354 ورثه مرحوم نصراله حقیقت و بانو بتول حقیقت افزایش قدرت منصوبات آرادان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
34 941/1 مالکین و حقابه بران قنات نمدمال بهره برداری شاهرود 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
35 874 احمد علی نژاد برمی افزایش قدرت منصوبات دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
36 7562 آقایان هومن و علی سیف علیان و خانم ناهید سیف علیان اولیه-احداث ایستگاه پمپاز مهدیشهر 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
37 2463 سید حسین حسینی زرگر اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
38 7257 عزت اله عضنفری کف شکنی شاهرود 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
39 3058 حسن نظری افزایش قدرت منصوبات دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
40 2176 رضا شاه حسینی افزایش قدرت منصوبات گرمسار 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
41 7566 رضا خوریانی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز شاهرود 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
42 3937/2 شرکت کشت و صنعت جوانه دامغان تغییرمحل دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
43 6844 عباس بشیری اولیه-احداث ایستگاه پمپاز دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
44 1384 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 260/1301/432مورخ 72/11/17 تغییرمحل میامی 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
45 5583 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1041/1301مورخ 59/5/7 تغییرمحل شاهرود 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
46 1438 محمد عباسیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/5/24 کشاورزی موافقت شد
47 6904 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اصلاح کروکی سمنان 96/5/24 سایر موافقت شد
48 5285 سید حسین حلالی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
49 2895 سعید ساسانی کف شکنی سرخه 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
50 731 فیروز معزی تغییرمحل شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
51 82 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 99/1301مورخ 59/9/9 تغییرمحل شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
52 5194 مالکین چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1886/1301 بهره برداری شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
53 511 مجید متولی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
54 1048 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلاتخوان بهره برداری شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
55 6361 عبداله سجادی بهره برداری میامی 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
56 1159 کارخانه قند شاهرود بهره برداری شاهرود 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
57 4737 ابوالفضل ایمانی کف شکنی مهدیشهر 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
58 3489 پرویز آزمون ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
59 5003 محمدعلی صداقتی لایروبی دامغان 96/5/31 صنعتی موافقت شد
60 3347 شیخ مراد کرد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
61 223 گروه مشاع قدس تغییرمحل دامغان 96/5/31 کشاورزی موافقت شد
62 7424 بانو کلثوم بیگم موسوی بهره برداری شاهرود 96/6/5 کشاورزی موافقت شد
63 1790 فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود بهره برداری شاهرود 96/6/7 خدماتی موافقت شد
64 6762 محمد سیف علیان بهره برداری شاهرود 96/6/7 سایر موافقت شد
65 4609 محمدعلی محمدخانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
66 4609 کشاورزان قریه الیکاهی بهره برداری شاهرود 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
67 996 غنی اله گل ارضی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
68 1459 محمداسماعیل عرب ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
69 1404 نصر اله پرمور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میمای 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
70 6694 شرکت آجر ستاره شمس بهره برداری شاهرود 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
71 4752 حسینعلی لزومی ادامه حفاری دامغان 96/6/7 کشاورزی موافقت شد
72 4191 جعفر غلام  ادامه بهره برداری سمنان 96/6/7 کشاورزی عدم موافقت
73 7470 محمد عرب ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/7 کشاورزی عدم موافقت
74 6150 حسین پور تغییرمحل شاهرود 96/6/8 کشاورزی عدم موافقت
75 7354 شرکت تعاونی کشاورزی مهر 43 بهره برداری مهدیشهر 96/6/14 سایر موافقت شد
76 5700 ابوالقاسم باقری تغییرمحل میامی 96/6/14 کشاورزی موافقت شد
77 5027 کشاورزان قریه میان آباد بهره برداری شاهرود 96/6/14 کشاورزی موافقت شد
78 370 گروه مشاع شهید غفاری قلعه شوکت تغییرمحل شاهرود 96/6/14 کشاورزی موافقت شد
79 3069 ابراهیم،محمد و علی اکبر کبودانی تغییر نام دامغان 96/6/14 کشاورزی موافقت شد
80 2352 علی اصغر سلطان طزره ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/6/14 کشاورزی موافقت شد
81 7219 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تواز نردین حفر  میامی 96/6/14 کشاورزی موافقت شد
82 1186 سید حمید تقدمی جلیلیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
83 3261 قاسم خداوردی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
84 3261 بانو بتول خداوردی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
85 5303 محمدعلی جمالی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
86 2907 خانم منصوره موذن ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
87 2907 خانم فیروزه حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
88 1307 ورثه مرحوم ولی اله کاظم زاده کف شکنی دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
89 921/3/1 گروه مشاع شهید محمدی ده خیر تمدید مجوز شاهرود 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
90 751 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 11860/1301 مورخ 63/11/20 تغییرمحل دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
91 946 گروه مشاع سیدا حفر کوره جانبی دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
92 289 گروه مشاع ابوذر تغییرمحل دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
93 4118 گروه مشاع الغدیر لایروبی سرخه 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
94 6313 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل مهدیشهر 96/6/21 شرب و بهداشت موافقت شد
95 4366/1 شرکت باغ فدک بیابانک بهره برداری سرخه 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
96 494 کلیه کشاورزان و خرده مالکین قریه پاده تغییرمحل آرادان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
97 7585 ورثه مرحوم ابوالحسن کیوان بهره برداری میامی 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
98 4664 شرکت کشت و صنعت دامغان افزایش قدرت منصوبات دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
99 7441 محمد کثیریان حفر دامغان 96/6/21 کشاورزی موافقت شد
100 7480 شرکت آب منطقه ای سمنان بهره برداری سمنان 96/6/21 صنعتی موافقت شد
101 7284 محمدعلی خوشکام حفر دامغان 96/6/21 صنعتی موافقت شد
102 3271 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 110/1301/432 مورخ 75/5/15 بهره برداری گرمسار 96/6/28 کشاورزی موافقت شد
103 5455 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 204/1301 مورخ 59/2/14 تغییرمحل شاهرود 96/6/28 کشاورزی موافقت شد
104 5256 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل دامغان 96/6/28 شرب و بهداشت موافقت شد
105 7575 احمد عسکری اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/6/28 کشاورزی موافقت شد
               
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران