دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدورپروانه ها (خردادماه و تیر ماه سال 1396)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدورپروانه ها (خردادماه و تیر ماه سال 1396)

 
ردیف  شماره پرونده      نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 6917 جمعیت هلال احمر استان سمنان حفر مهدیشهر 96/3/2 شرب و بهداشت موافقت شد
2 3237 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 96/1301/400 مورخ 86/12/5 بهره برداری گرمسار 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
3 6349 عبداله آجودانی و سایر شرکاء تغییرمحل شاهرود 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
4 84/5/5 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان بهره برداری شاهرود 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
5 1089 شرکت تولیدی شن و ماسه گرمسار کف شکنی آرادان 96/3/2 صنعتی موافقت شد
6 7558 عباس حسینی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز آرادان 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
7 7560 محمد روحی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز آرادان 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
8 4097 محمدحسین ابراهیم آبادی تغییرمحل دامغان 96/3/2 سایر موافقت شد
9 2694 سیف اله آشوری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
10 4623 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ده قاضی ادامه حفاری دامغان 96/3/2 کشاورزی موافقت شد
11 5181 شرکت کشت و صنعت شوکت آباد بهره برداری دامغان 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
12 1412 گروه مشاع جهاد آباد شماره 3 کف شکنی گرمسار 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
13 952 گروه مشاع شهید بهشتی بهره برداری میامی 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
14 270 گروه مشاع شهید مدرس کف شکنی دامغان 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
15 43 شهرداری سرخه تغییرمحل سرخه 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
16 756 صادق عجم نوروزی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
17 756 محمد عجم ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
18 756 وحید اسکندری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
19 5540/2 مصطفی طاهریان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
20 5540/2 علی عزیزی فر ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
21 57 شرکت تعاونی مرغداری پرستو کف شکنی گرمسار 96/3/9 سایر موافقت شد
22 3151 شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان کف شکنی سرخه 96/3/9 صنعتی موافقت شد
23 3194  احمد،امیر و محمدعلی بروجردیان بهره برداری دامغان 96/3/9 صنعتی موافقت شد
24 1496 سید رمضان قادری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
25 1496 مصومه حاجی حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
26 1862 شرکت تعاونی مشاع آزادگان بهره برداری گرمسار 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
27 4410 شرکت کشاورزی و دامداری علوفه کاران بهره برداری گرمسار 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
28 2644 حامد و محمدرضا قربانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
29 5592 علی حیدری و سایر شرکاء تغییرمحل دامغان 96/3/9 کشاورزی موافقت شد
30 1045 حمید عرب یارمحمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
31 6508 غلامعلی ابراهیمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
32 547 محمود عجمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
33 1383 قربانعلی غلامرضایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
34 1502 محمد بایزیدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
35 1491 محمد حسامی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
36 760 محمد آشوری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
37 717 رجبعلی نوروزی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
38 163 عزت اله نشاطیان افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/3/16 کشاورزی موافقت شد
39 7431 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان حفر مهدیشهر 96/3/23 شرب و بهداشت موافقت شد
40 2795 حسن ابوالحسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/3/23 کشاورزی موافقت شد
41 5138 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان اصلاح کروکی شاهرود 96/3/23 شرب و بهداشت موافقت شد
42 7519 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر مهدیشهر 96/3/23 شرب و بهداشت موافقت شد
43 5203 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان افزایش قدرت منصوبات دامغان 96/3/23 شرب و بهداشت موافقت شد
44 5089/5 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان اصلاح کروکی میامی 96/3/30 شرب و بهداشت موافقت شد
45 5089/5/4 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییرمحل میامی 96/3/31 شرب و بهداشت موافقت شد
46 1640 شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان اصلاح کروکی گرمسار 96/3/31 خدماتی موافقت شد
47 7158 مهدی سلمانی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز دامغان 96/4/13 کشاورزی موافقت شد
48 7567 رحیم پناهی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز آرادان  96/4/13 کشاورزی موافقت شد
49 7561 رضا نجفی اولیه-احداث ایستگاه پمپاز آرادان 96/4/13 کشاورزی موافقت شد
50 85 ورثه مرحوم عباسعلی حاج محمدی کف شکنی دامغان 96/4/13 کشاورزی موافقت شد
51 99 خانم فاطمه حاجی حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/13 کشاورزی موافقت شد
52 1835 شرکت آب منطقه ای سمنان کف شکنی مهدیشهر 96/4/13 شرب و بهداشت موافقت شد
53 6258 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان کف شکنی گرمسار 96/4/13 شرب و بهداشت موافقت شد
54 5785 ورثه مرحوم رجبعلی محمدیان اصلاح کروکی میامی 96/4/13 کشاورزی موافقت شد
55 7541 خانم مینا نظری اولیه-احداث ایستگاه پمپاز گرمسار 96/4/13 کشاورزی موافقت شد
56 4589 شرکت کناف گچ اصلاح کروکی گرمسار 96/4/13 صنعتی موافقت شد
57 4798 شرکت برق منطقه ای استان سمنان تمدید مجوز شاهرود 96/4/13 صنعتی موافقت شد
58 1236/3/1 شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان کف شکنی سمنان 96/4/13 صنعتی موافقت شد
59 1491 رمضان سهرابی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
60 477 حسین ابراهیمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
61 557 محمود کامرانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
62 940 علی مرادی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
63 940 غلامرضا رفعتی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
64 3027 خانم فاطمه اشرفی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
65 511 علی اکبر حلاجی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
66 5184 احمد باقری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
67 4148 ابراهیم محبوبی کف شکنی مهدیشهر 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
68 221 محسن یعقوبی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
69 274 علیرضا طاهری افزایش قدرت منصوبات شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
70 984 حسین حسن بارانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
71 984 حسین نادعلی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
72 84/9 مرکز تحقیقات کشاورزی بسطام تغییرمحل شاهرود 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
73 764/2/1 شرکت تعاونی کشاورزی شماره 6 دانه ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 96/4/20 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران