دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1395)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده         نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 6788 شرکت تعاونی کشت و صنعت توحید تغییر محل شاهرود 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
2 2599 خانم طاهره صابونی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
3 1324 غلامعلی رحیمی و شرکاء بهره برداری میامی 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
4 6429 محمدی-نیکزاد-طهماسبی فرد کف شکنی دامغان 95/11/5 سایر موافقت شد
5 199 محمد ناظری پور و شرکاء تغییر محل سمنان 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
6 5234 کشاورزان قریه ده خیر بهره برداری شاهرود 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
7 2200 ورثه مرحوم محمد رضایی تغییر محل میامی 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
8 5712 محمدرضا و جواد فخاریان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
9 5842 ورثه مرحوم رجبعلی محمدیان تغییر محل میامی 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
10 784 کشاورزان روستای حسین آباد  تغییر محل شاهرود 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
11 2401/2/1 نعمت اله جمال باشی افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
12 4779 ولی اله عباسیان و سایر شرکاء کوره جانبی-حفر دامغان 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
13 3141 ابراهیم کردی لایروبی شاهرود 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
14 6140 محمدرضا اجدادی و شرکاء تغییر محل میامی 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
15 4034 شرکت کشت و صنعت دامغان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/11/5 کشاورزی موافقت شد
16 1183 شرکت آب و فاضلاب روستایی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/6 شرب و بهداشت موافقت شد
17 5130/2/1 شرکت آب و فاضلاب روستایی تغییر محل سمنان 95/11/12 شرب و بهداشت موافقت شد
18 712/2/5 شرکت آب منطقه ای سمنان کف شکنی شاهرود 95/11/12 شرب و بهداشت موافقت شد
19 38/2/2 احمد حاجی قاسمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
20 5294 علی اکبر رضوانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
21 3908 ولی خطیبی و سایر شرکاء بهره برداری سمنان 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
22 6450 شرکت تعاونی مرغداری دو روان تمدید مجوز سرخه  95/11/12 کشاورزی موافقت شد
23 2613 گروه مشاع شهید محمدباقر صدر تغییر محل شاهرود 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
24 3837/1 شرکت کشاورزی و دامپروری صفائیه دشت بهره برداری سرخه  95/11/12 کشاورزی موافقت شد
25 7503 شرکت آب و فاضلاب روستایی ادامه حفاری دامغان 95/11/12 شرب و بهداشت موافقت شد
26 3136 شرکت کربنات سدیم تغییر محل سرخه  95/11/12 صنعتی موافقت شد
27 4911 حسین،محمد و ابراهیم نجف زاده تغییر محل میامی 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
28 4659 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییر محل دامغان 95/11/12 شرب و بهداشت موافقت شد
29 1204/1 کلیه مالکین و حقابه بران قنات باغزندان تغییر محل شاهرود 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
30 5405 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 301/1301/432  لایروبی شاهرود 95/11/12 کشاورزی موافقت شد
31 2159 پرویز ابولی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
32 1329 محمد و قاسم سرابی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
33 5778 عباسعلی شاطری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
34 2007 احمد نگهبان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
35 4492 محمد،غلامرضا،بهرامو علیرضا عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
36 2313 علی اکبر تاجی و سایر شرکاء تغییر محل شاهرود 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
37 2176 ابوالفضل عادلی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/11/19 کشاورزی موافقت شد
38 82 محسن طالبی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
39 4589 شرکت کناف گچ تغییر محل گرمسار 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
40 1573 علی اکبر اسلامی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
41 553 سید حسن طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
42 1265 رحمت اله حسین پور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
43 4623 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ده قاضی تغییر محل دامغان 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
44 4447 مرتضی ابوالی   آرادان 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
45 1703 شرکت تولیدی ایوان آجر بهره برداری سمنان 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
46 5630/2/2 جواد نظری و سایر شرکاء ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
47 7534 محسن شعیریان اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/11/26 کشاورزی موافقت شد
48 4173 یداله کاشفی مصرف بهینه سمنان 95/12/7 کشاورزی موافقت شد
49 756 کشاورزان قریه میان آباد تغییر محل شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
50 924 مرتضی زحمتکش ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
51 3913 ابوالقاسم مرشدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
52 7535 سیدجمال دهقانی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
53 3489 گلعلی صدفی خیرآبادی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
54 741 مصطفی شوقی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
55 7049 محمداسماعیل خداوردی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
56 5028/2/1 علی اکبر مختاری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
57 3060 محمدرفیع نظری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
58 697 شرکت سبز گستر میامی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
59 548 محسن دینار ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
60 483 قربانعلی صداقتی و سایر شرکاء بهره برداری دامغان 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
61 1332 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/7392/1301 مورخ 63/10/24  تغییر محل شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
62 771 مهدی کشاورز ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
63 6725 برات محبی تغییر محل میامی 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
64 2533 محمد خلیلی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
65 2337 ابوالحسن حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/12/8 کشاورزی موافقت شد
66 5050/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران قنات جعفرآباد تغییر محل دامغان 95/12/10 کشاورزی موافقت شد
67 852 قربانعلی عربی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/10 کشاورزی موافقت شد
68 7519 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر مهدیشهر 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
69 7520 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر مهدیشهر 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
70 5525 کشاورزان قریه زرین آباد تغییر محل دامغان 95/12/10 کشاورزی موافقت شد
71 5138 شرکت آب و فاضلاب روستایی حفر شاهرود 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
72 2113 جهاد خودکفایی سپاه قائم آل محمد(عج) تغییر محل سمنان 95/12/10 کشاورزی موافقت شد
73 700 گروه مشاع جمهوری اسلامی تغییر محل میامی 95/12/10 کشاورزی موافقت شد
74 7537 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان حفر سمنان 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
75 7538 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان حفر سمنان 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
76 7539 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان حفر سمنان 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
77 7540 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان حفر سمنان 95/12/10 شرب و بهداشت موافقت شد
78 4036 شرکت کشاورزی پسته امین تغییرنام دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
79 4034 شرکت کشاورزی پسته امین تغییرنام دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
80 4032 شرکت کشاورزی پسته امین تغییرنام دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
81 5186 وراث قانونی مرحومان سیدنصراله و سید مرتضی افتخاریان بهره برداری دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
82 760 گروه مشاع محمدرسوال الله بهره برداری شاهرود 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
83 2463 میثم عربعامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
84 4991 شرکت آب و فاضلاب روستایی تغییر محل میامی 95/12/17 شرب و بهداشت موافقت شد
85 190 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 60/5198/1301 مورخ 60/12/25  بهره برداری شاهرود 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
86 620 سیدرضا موسوی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
87 5797/1 شرکت کشت و صنعت نسیم تغییر محل سمنان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
88 344 گروه مشاع امام حسین (ع) بهره برداری میامی 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
89 6333 سهراب ذوالفقارخانی تمدید مجوز شاهرود 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
90 5074/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ابراهیم آباد کف شکنی دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
91 3952 محمدتقی بابایی فر افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
92 5455 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 204/1301 مورخ 59/2/14  کف شکنی شاهرود 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
93 2632 خانم نسرین نیکزاد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
94 2176 رضا شاه حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
95 5075/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات علی آباد تغییر محل دامغان 95/12/17 کشاورزی موافقت شد
96 5712 عطا و اطهر کلانتری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
97 989 علی قدس و ناهید حقیقت ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
98 7059 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 60/1301/305 مورخ 60/2/2  کف شکنی شاهرود 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
99 5403 اسماعیل رضایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
100 3022 ابراهیم شاه حسینی وسایر شرکاء بهره برداری آرادان 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
101 754 سیدحسین حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
102 2481 کلیه مالکین و حقابه بران قنات حسین آباد فرومد تمدید مجوز میامی 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
103 1282 محمود حاج قاسمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
104 4771 محمدحسن ولی زاده و خانم سمیه فرخ زاده ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
105 5524 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 896/1301 مورخ 59/4/23  تغییر محل شاهرود 95/12/24 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران