دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی ماه سال 1395)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده        نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1908/1301/59 مورخ 10/11/59 ادامه حفاری دامغان 95/10/4 کشاورزی موافقت شد
2 860 امور آبفای شهرستان دامغان تمدید مجوز دامغان 95/10/6 شرب و بهداشت موافقت شد
3 7276 شرکت استیل آذین ایرانیان بهره برداری دامغان 95/10/7 صنعتی موافقت شد
4 7309 شرکت کشت و صنعت تلما بهره برداری شاهرود 95/10/7 سایر موافقت شد
5 7484 سید مهدی اشرفی بهره برداری میامی 95/10/7 سایر موافقت شد
6 894 کلیه مالکین و حقابه بران قنات شاه مراد بهره برداری شاهرود 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
7 5753 شرکت تعاونی،تولیدی کشاورزی پرتو کشت کلاته رودبار ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
8 1960 مجتبی شریعتی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
9 7013 آقا بزرگ شاهورانی بهره برداری مهدیشهر 95/10/7 سایر موافقت شد
10 1048 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلاتخوان تغییر محل شاهرود 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
11 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1908/1301/59 مورخ 10/11/59 ادامه حفاری دامغان 95/10/12 کشاورزی موافقت شد
12 5439 سید حسین طباطبائی بهره برداری دامغان 95/10/14 کشاورزی موافقت شد
13 4805 باباعلی ایمانی کف شکنی مهدیشهر 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
14 566 سیدعباس تقوی کف شکنی دامغان 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
15 1356 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 400/1301/418 مورخ 21/12/86 تغییر محل گرمسار 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
16 78 علیرضا غیاث الدین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
17 2989 ورثه مرحوم قاسم چنگیزی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
18 4915 مقصود مقصودی کف شکنی میامی 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
19 6346 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 400/1301/866 مورخ 17/6/89 تغییر محل شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
20 852 خانم آسیه رضایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
21 6513 علی اصغر طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
22 4647 شرکت کویر جوجه بهره برداری سمنان 95/10/28 سایر موافقت شد
23 7532 حامد روحانی و حمیدرضا یونسی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
24 7525 محسن وثوقی شهواری اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
25 6542 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تی جانور بهره برداری سرخه  95/10/28 کشاورزی موافقت شد
26 2485 کلیه مالکین و حقابه بران قنات بادر آباد تغییر محل شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
27 3284  کشاورزان قریه کهن آباد کف شکنی آرادان 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران