دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آبان ماه سال 1395)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آبان ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده            نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 7170 شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
2 980 گروه مشاع امام جعفر صادق(ع) بهره برداری دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
3 574 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 62/91/1301مورخ 92/1/18 تغییر محل شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
4 1300 علی اکبر عباس نژاد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
5 547 گروه مشاع مهدی آباد بهره برداری شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
6 918 محمدرضا حسین زرگری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
7 2530 شرکت کشتارگاه صنعتی گلچین طیور بهره برداری سمنان 95/8/4 خدماتی موافقت شد
8 2905 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلامو بهره برداری شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
9 7281 نعمت اله ناظر کف شکنی گرمسار 95/8/4 سایر موافقت شد
10 3289/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 59/1301/819مورخ 59/8/5 تغییر محل آرادان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
11 2042 عبداله علی بیگی و سایر شرکاء کف شکنی گرمسار 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
12 3382 علی خیری و شرکاء تغییرنام دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
13 2998 شرکت برق منطقه ای سمنان بهره برداری سمنان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
14 622/2/3 68نفر از کشاورزان و مالکین اراضی قریه فروان تغییر محل آرادان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
15 2065/س شرکت تاژه صنعت سنگسر اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/8/4 صنعتی موافقت شد
16 945 سید ناصر آقایان کف شکنی شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
17 6165 اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان بهره برداری سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
18 3264 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 290/1301/432مورخ 70/12/14 کف شکنی گرمسار 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
19 4904 وراث مرحومان محمد و سهراب نصیری بهره برداری میامی 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
20 3405 شرکت گچ مازندران سمنان تغییر محل سمنان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
21 6923 امور آبفای شهرستان شاهرود بهره برداری شاهرود 95/8/4 شرب و بهداشت موافقت شد
22 5065 شرکت فاتح شفق مصرف بهینه سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
23 49/2/1 عباسعلی رضایی و سایر شرکاء بهره برداری سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
24 767 حبیب بیگی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
25 210 حسین هوشمند ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
26 6475 شرکت کشت و صنعت گلستان مهدیشهر ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
27 2240 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 14972/7039/250مورخ 46/7/6 تغییر محل گرمسار 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
28 1164 کشاورزان قریه حداده وکلاته ملا بهره برداری دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
29 5785 ورثه مرحوم رجبعلی محمدیان تغییر محل میامی 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
30 6372 ابوالقاسم مرشدی بهره برداری دامغان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
31   شرکت شنپاش بهره برداری گرمسار 95/8/4 خدماتی موافقت شد
32 5194 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 1886/1301 تغییر محل شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
33 4463 ورثه مرحوم میرزا رضا نظری کف شکنی گرمسار 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
34 235 فتح اله زارع افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
35 338 گروه مشاع شهید دستغیب بهره برداری شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
36 338 حسن مختیاری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
37 1356 علی احمدی و سایر شرکاء کف شکنی گرمسار 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
38 756 رمضانعلی عرب عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
39 4801 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ابراهیم آباد تغییر محل شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
40 7021 امور آبفار شهرستان شاهرود حفر میامی 95/8/18 شرب و بهداشت موافقت شد
41 48 عباس رسول زاده و سایر شرکاء کوره جانبی-حفر دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
42 451 گروه مشاع جمهوری اسلامی تغییر محل گرمسار 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
43 99 خانم فاطمه خدابخشی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
44 78 حمید نگهبان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
45 5005 عبدالجواد منصوریان کف شکنی دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
46 878 گروه مشاع شفیعی ها بهره برداری میامی 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
47 952 خانم صغری فدایی  ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
48 3491 رمضانعلی حبیبی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
49 6800 کلیه مالکین و حقابه بران قنات سر چشمه ادامه پیشکار قنات دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
50 1976 ورثه مرحوم غلامرضا طاقی تمدید مجوز دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
51 2781 حسین ابولی و بهمن ابولی تغییرنام گرمسار 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
52 1683/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نو مومن آباد ادامه حفاری دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
53 6542 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تی جانور حفر سرخه  95/8/18 کشاورزی موافقت شد
54 7493 شرکت آب منطقه ای سمنان اصلاح کروکی آرادان 95/8/19 صنعتی موافقت شد
55 342 گروه مشاع شهید شیرودی تغییر محل شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
56 2313 علی اکبرتاجی و سایرشرکاء تغییر محل شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
57 473 امیر آرین افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
58 473 مالکین اراضی پلاک ثبتی 25 اصلی موسوم به کلا آباد بهره برداری شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
59 629 علیرضا ارزانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
60 693 علی اسفندیاری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
61 1640 شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان تغییر محل گرمسار 95/8/25 خدماتی موافقت شد
62 620 سعید عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
63 210 حسین هوشمند افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
64 2047/2 احسان ترامشلو ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
65 6489 محمدرضا محمدزاده ادامه حفاری میامی 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران