پنجشنبه, 28 دی 1396

 

اعلام نتایج کمیسیون آبان ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها آبان ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده            نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 7170 شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
2 980 گروه مشاع امام جعفر صادق(ع) بهره برداری دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
3 574 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 62/91/1301مورخ 92/1/18 تغییر محل شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
4 1300 علی اکبر عباس نژاد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
5 547 گروه مشاع مهدی آباد بهره برداری شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
6 918 محمدرضا حسین زرگری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
7 2530 شرکت کشتارگاه صنعتی گلچین طیور بهره برداری سمنان 95/8/4 خدماتی موافقت شد
8 2905 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلامو بهره برداری شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
9 7281 نعمت اله ناظر کف شکنی گرمسار 95/8/4 سایر موافقت شد
10 3289/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 59/1301/819مورخ 59/8/5 تغییر محل آرادان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
11 2042 عبداله علی بیگی و سایر شرکاء کف شکنی گرمسار 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
12 3382 علی خیری و شرکاء تغییرنام دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
13 2998 شرکت برق منطقه ای سمنان بهره برداری سمنان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
14 622/2/3 68نفر از کشاورزان و مالکین اراضی قریه فروان تغییر محل آرادان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
15 2065/س شرکت تاژه صنعت سنگسر اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/8/4 صنعتی موافقت شد
16 945 سید ناصر آقایان کف شکنی شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
17 6165 اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان بهره برداری سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
18 3264 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 290/1301/432مورخ 70/12/14 کف شکنی گرمسار 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
19 4904 وراث مرحومان محمد و سهراب نصیری بهره برداری میامی 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
20 3405 شرکت گچ مازندران سمنان تغییر محل سمنان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
21 6923 امور آبفای شهرستان شاهرود بهره برداری شاهرود 95/8/4 شرب و بهداشت موافقت شد
22 5065 شرکت فاتح شفق مصرف بهینه سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
23 49/2/1 عباسعلی رضایی و سایر شرکاء بهره برداری سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
24 767 حبیب بیگی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
25 210 حسین هوشمند ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
26 6475 شرکت کشت و صنعت گلستان مهدیشهر ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
27 2240 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 14972/7039/250مورخ 46/7/6 تغییر محل گرمسار 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
28 1164 کشاورزان قریه حداده وکلاته ملا بهره برداری دامغان 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
29 5785 ورثه مرحوم رجبعلی محمدیان تغییر محل میامی 95/8/4 کشاورزی موافقت شد
30 6372 ابوالقاسم مرشدی بهره برداری دامغان 95/8/4 صنعتی موافقت شد
31   شرکت شنپاش بهره برداری گرمسار 95/8/4 خدماتی موافقت شد
32 5194 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پراونه بهره برداری شماره 1886/1301 تغییر محل شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
33 4463 ورثه مرحوم میرزا رضا نظری کف شکنی گرمسار 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
34 235 فتح اله زارع افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
35 338 گروه مشاع شهید دستغیب بهره برداری شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
36 338 حسن مختیاری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
37 1356 علی احمدی و سایر شرکاء کف شکنی گرمسار 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
38 756 رمضانعلی عرب عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
39 4801 کلیه مالکین و حقابه بران قنات ابراهیم آباد تغییر محل شاهرود 95/8/11 کشاورزی موافقت شد
40 7021 امور آبفار شهرستان شاهرود حفر میامی 95/8/18 شرب و بهداشت موافقت شد
41 48 عباس رسول زاده و سایر شرکاء کوره جانبی-حفر دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
42 451 گروه مشاع جمهوری اسلامی تغییر محل گرمسار 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
43 99 خانم فاطمه خدابخشی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
44 78 حمید نگهبان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
45 5005 عبدالجواد منصوریان کف شکنی دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
46 878 گروه مشاع شفیعی ها بهره برداری میامی 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
47 952 خانم صغری فدایی  ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
48 3491 رمضانعلی حبیبی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
49 6800 کلیه مالکین و حقابه بران قنات سر چشمه ادامه پیشکار قنات دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
50 1976 ورثه مرحوم غلامرضا طاقی تمدید مجوز دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
51 2781 حسین ابولی و بهمن ابولی تغییرنام گرمسار 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
52 1683/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نو مومن آباد ادامه حفاری دامغان 95/8/18 کشاورزی موافقت شد
53 6542 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تی جانور حفر سرخه  95/8/18 کشاورزی موافقت شد
54 7493 شرکت آب منطقه ای سمنان اصلاح کروکی آرادان 95/8/19 صنعتی موافقت شد
55 342 گروه مشاع شهید شیرودی تغییر محل شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
56 2313 علی اکبرتاجی و سایرشرکاء تغییر محل شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
57 473 امیر آرین افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
58 473 مالکین اراضی پلاک ثبتی 25 اصلی موسوم به کلا آباد بهره برداری شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
59 629 علیرضا ارزانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
60 693 علی اسفندیاری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
61 1640 شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان تغییر محل گرمسار 95/8/25 خدماتی موافقت شد
62 620 سعید عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
63 210 حسین هوشمند افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
64 2047/2 احسان ترامشلو ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
65 6489 محمدرضا محمدزاده ادامه حفاری میامی 95/8/25 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا