دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون مهر ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده    نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 4099 وراث قانونی مرحوم احمد الله بخش تغییر محل دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
2 989 مهدی خراسانی و شرکاء ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
3 1438 ولی اله عباسیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
4 4779 ولی اله عباسیان و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
5 2875 محمدرضا عابدیان  ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
6 5630/2/1 عباس مرحمت آبادی کوره جانبی-حفر دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
7 7256 محمد تقی اکبری(مستاجر وزارت جهاد کشاورزی) حفر مهدیشهر 95/7/6 سایر موافقت شد
8 631 حسین عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
9 2644 امیرحسین ولیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
10 5398 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 913/1301 مورخ 59/4/26 تغییر محل شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
11 5041/3/2 خانم زهرا اردیانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
12 2148 گروه مشاع شهید قاسم عامری تغییر محل گرمسار 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
13 5064/2/1 کلیه مالکین قریه قادر آباد بهره برداری دامغان 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
14 1425 محمدرضا رجب زاده نردینی تغییرنام میامی 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
15 705 محمد نادعلی افزایش قدرت منصوبات میامی 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
16 705 عباس نادعلی افزایش قدرت منصوبات میامی 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
17 2999 ابوالفتح نظری فر ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/7/19 کشاورزی موافقت شد
18 981 علی اکبر معصومی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
19 274 علیرضا طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
20 5146/2/2 کشاورزان قریه کلامو کف شکنی شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
21 2047/2 کشاورزان داور آباد کف شکنی آرادان 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
22 4555 ورثه مرحوم علی خان عبادی بهره برداری میامی 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
23 6762 آقا محمد سیف علیان تغییر محل شاهرود 95/7/27 سایر موافقت شد
24 1282 شعبانعلی ناصری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
25 1282 رضا غیاث الدین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
26 1491 گروه های مشاعی هجده گانه بهره برداری شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
27 20/5/1 شرکت سهامی شکر(کارخانه قند) بهره برداری میامی 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
28 1039 کلیه مالکین و حقابه بران قنات مظفر فرومد اصلاح کف قنات میامی 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
29 7276 شرکت استیل آذین ایرانیان حفر دامغان 95/7/27 صنعتی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران