شنبه, 26 آبان 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مرداد ماه سال 1395)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مرداد ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده      نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 1186 کلیه مالکین و حقابه بران قنات امام آباد بهره برداری دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
2 5184 علی اصغر حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
3 204 خانم ایران حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
4 3000 وحید رضا شیخیان و شرکاء تغییر محل گرمسار 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
5 5503 غلامعلی غلامپور کف شکنی دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
6 520/2/1 نوراله تاجی و سایر شرکاء تغییر محل میامی 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
7 7473 کامران خسروی حفر مهدیشهر 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
8 1420 محمد حسین هراتی و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
9 2382 ورثه مرحوم رضا الله بخش کف شکنی دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
10 1383 خانم فاطمه میرشکار ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
11 708   تغییر محل آرادان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
12 4558 زین العابدین بلوچ ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
13 879 حسین شیرازی رومنان و سایر شرکاء بهره برداری دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
14 1508 کلیه مالکین و حقابه بران قنات استخر سفید  تمدید مجوز میامی 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
15 3095 گروه مشاع شهید حسن شاهچراغی تغییر محل دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
16 7384 کلیه مالکین و حقابه بران قنات پشتنک بهره برداری سمنان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
17 48 عباس رسول زاده و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
18 3908 ولی خطیبی و سایر شرکاء تغییرنام سرخه  95/5/24 کشاورزی موافقت شد
19 7459 محمدرضا مستخدمین حسینی حفر مهدیشهر 95/5/26 کشاورزی موافقت شد
20 566 سید عباس تقوی کف شکنی دامغان 95/5/26 کشاورزی موافقت شد
21 654 محمدعلی ملک برمی کف شکنی دامغان 95/5/26 کشاورزی موافقت شد
22 248   لایروبی سمنان 95/5/26 کشاورزی عدم موافقت
23 4366/1 شرکت باغ فدک بیابانک تغییر محل سرخه  95/5/26 کشاورزی موافقت شد
24 3122 شرکت افرند توسکا بهره برداری سمنان 95/5/26 صنعتی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران