جمعه, 1 تیر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون خرداد ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها خرداد ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده          نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 7311 سبزعلی احمدیان چاشمی حفر مهدیشهر 95/3/11 سایر موافقت شد
2 3938 حامد صرافی و سایر شرکاء بهره برداری سمنان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
3 413 گروه مشاع قائم تغییر محل دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
4 3194 آقایان احمد،امیر و محمد علی بروجردیان تغییر محل دامغان 95/3/11 صنعتی موافقت شد
5 3245 محمدرضا رحمانی خلیلی کف شکنی گرمسار 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
6 1459 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 248/1301/432 مورخ 79/9/15 بهره برداری میامی 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
7 1550 گروه مشاع وافجر تغییر محل آرادان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
8 856 محمود یارمحمدی و سایر شرکاء کف شکنی دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
9 4464 ورثه مرحوم میرزا رضا نظری تغییر محل گرمسار 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
10 773 وراث مرحومان علی اصغر و احمدعلی مظفری تغییر محل شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
11 5079 امور آبفای شهرستان شاهرود بهره برداری شاهرود 95/3/11 شرب و بهداشت موافقت شد
12 5537 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 981/1301 بهره برداری شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
13 5136 آبفار شاهرود تغییر محل شاهرود 95/3/11 شرب و بهداشت موافقت شد
14 3205 شرکت ایران توسعه افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/3/11 خدماتی موافقت شد
15 591 علیرضا خدامی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
16 3276/2/2 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 61/2811/1301 مورخ 61/6/24 بهره برداری گرمسار 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
17 626/2/2 گروه مشاع شهید رجایی بهره برداری میامی 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
18 20/5/1 کارخانه قند شاهرود تغییر محل میامی 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
19 934 وراث مرحومان اسماعیل عرب صالحی و حسن نظیری پور تغییر محل میامی 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
20 3093 گروه مشاع شهید پریمی تغییر محل دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
21 7031 احمد و علیرضا عامری ادامه حفاری شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
22 7508 علی اردکانی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
23 473 حمیدرضا آرین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
24 3934 حوزه علمیه دامغان تغییر محل دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
25 210 حسین هوشمند تمدید مجوز دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
26 6608 علی شجاعی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
27 7504 علی جهانگرد اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
28 921/3/3 امیر سمیعی نژاد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
29 921/3/1 علیرضا حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
30 2718 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمدید مجوز دامغان 95/3/11 شرب و بهداشت موافقت شد
31 131 یداله آقا بابائی بهره برداری میامی 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
32 51 شرکت آجر ماشینی دامغان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
33 615 محمد فتحعلیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/3/11 کشاورزی موافقت شد
34 6372 ابوالقاسم مرشدی کف شکنی دامغان 95/3/11 صنعتی موافقت شد
35 3837/1 شرکت کشاورزی و دامپروری صفائیه دشت اصلاح کروکی سرخه  95/3/18 کشاورزی موافقت شد
36 7502 ناصر عابدی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
37 5509 امراله بداقی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
38 5064/2/1 کلیه مالکین قریه قادر آباد تغییر محل دامغان 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
39 457 حسن غیاث الدین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
40 5610 ورثه مرحوم علی اصغر تیموری لایروبی دامغان 95/3/18 کشاورزی عدم موافقت
41 1447/2/1 ورثه مرحوم عبداله مقیمی کف شکنی دامغان 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
42 5358 محمدعلی احمدی فرد ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
43 5358 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 955/1301 مورخ 57/5/29 بهره برداری شاهرود 95/3/18 کشاورزی موافقت شد
44 594 محمدحسین نصرتی و سایر شرکاء کوره جانبی-حفر دامغان 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
45 4173 یداله کاشفی بهره برداری سمنان 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
46 875 گروه مشاع پیشکار میامی تغییر محل میامی 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
47 3379 شرکت بین المللی محصولات پارس تغییر محل گرمسار 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
48 6351 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 60/1301/487 مورخ 60/2/10 تغییر محل شاهرود 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
49 5785 ورثه مرحوم رجبعلی محمودیان کف شکنی میامی 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
50 504 علیرضا علی آبادی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
51 7497 علی اکبر دشتبانی حفر مهدیشهر 95/3/25 سایر موافقت شد
52 7111 حامد شکاری شاهرود بهره برداری میامی 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
53 6912 خانم زهرا ربیعی حفر شاهرود 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
54 4815 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان بهره برداری سمنان 95/3/25 شرب و بهداشت موافقت شد
55 7387 ابوالفضل صادقی حفر شاهرود 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
56 886 نعمت اله کاظمی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
57 886 گروه مشاع فتح آباد دزیان بهره برداری شاهرود 95/3/25 کشاورزی موافقت شد
58 7480 شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه حفاری سمنان 93/3/30 صنعتی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران