جمعه, 1 تیر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون فروردین و اردیبهشت ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون فروردین و اردیبهشت ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده         نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 49/2/1 عباسعلی رضایی و سایر شرکاء تغییر محل سمنان 95/1/17 کشاورزی موافقت شد
2 977 جلیل حقیقی منش ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/1/17 کشاورزی موافقت شد
3 5252 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری 1669/1301 مورخ 56/7/27 تغییر محل شاهرود 95/1/17 کشاورزی موافقت شد
4 6856 ورثه مرحوم ابوالحسن کیوان بهره برداری میامی 95/1/28 کشاورزی موافقت شد
5 430 گروه مشاع شهید رجایی تمدید مجوز دامغان 95/1/28 کشاورزی موافقت شد
6 894 کلیه مالکین و حقابه بران قنات شاه مراد تغییر محل شاهرود 95/1/28 کشاورزی موافقت شد
7 7493 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر آرادان 95/2/7 صنعتی موافقت شد
8 3237 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری 96/1301/400 مورخ 86/12/5 تغییر محل گرمسار 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
9 3205 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری 355/1301/400 مورخ 87/11/2 کف شکنی گرمسار 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
10 1150 سید مجتبی هاشمی فشارکی و شرکاء تغییر محل آرادان 95/2/7 سایر موافقت شد
11 5285 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری 533/1301/400 مورخ 88/04/09 تغییر محل شاهرود 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
12 3491 حسن رضایی فرزند حسین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
13 5184 محسن جیرانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
14 5184 حسینعلی تیموری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
15 6338 ورثه مرحوم سید احمد عباسی افزایش قدرت منصوبات میامی 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
16 6044 حسینعلی ولی پور و سایر شرکاء بهره برداری میامی 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
17 7076 شرکت تعاونی پروتئین ماکیان سمنان حفر سمنان 95/2/7 سایر موافقت شد
18 1968 ورثه مرحوم اسفندیار اسفندیاری فرد تغییر محل شاهرود 95/2/7 کشاورزی موافقت شد
19 620 پرویز علیمحمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
20 2644 گروه مشاع شهدای بسطام تغییر محل شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
21 2632 خانم نسرین نیکزاد تغییرنام گرمسار 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
22 940 علیرضا حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
23 1491 رمضان سهرابی احدی از اعضای تعاونی مشاع شهید مدرس ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
24 2206 گروه مشاع حسین بی علی تغییر محل آرادان 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
25 4609 مجتبی شوقی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
26 6727 رمضانعلی شجاعی بهره برداری میامی 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
27 7099 امیر قرائیان تغییر محل مهدیشهر 95/2/13 سایر موافقت شد
28 7032 محمد ربیعی ادامه حفاری شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
29 5939 یداله عرب عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
30 5630/2/1 عباس مرحمت آبادی تغییر محل دامغان 95/2/13 کشاورزی موافقت شد
31 5475 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری 1556/1301مورخ 58/10/11 اصلاح کروکی شاهرود 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
32 1683/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نو مومن آباد تغییر محل دامغان 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
33 235 فتح اله زارع ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
34 2983 شرکت تعاونی،دامداری،کشاورزی شهید نریمان مطهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
35 5721 ابوالقاسم فولادی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
36 7013 آقا بزرگ شاهورانی ادامه حفاری مهدیشهر 95/2/21 سایر موافقت شد
37 7223 سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) بهره برداری شاهرود 95/2/21 سایر موافقت شد
38 4903 ورثه مرحوم محمد نصیری تغییر محل میامی 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
39 5490 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری 854/1301مورخ 58/07/03 تغییر محل شاهرود 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
40 1891 علی لعله ئی بهره برداری دامغان 95/2/21 کشاورزی موافقت شد
41 6496 احمد محمدزاده تغییر محل میامی  95/2/21 کشاورزی موافقت شد
42 6938 اسماعیل جاهپور تغییر محل میامی  95/2/28 کشاورزی موافقت شد
43 881 شرکت شخم و زرع لایروبی میامی 95/2/28 کشاورزی عدم موافقت
44 1326 گروه مشاع جهاد آباد شماره 9 کف شکنی گرمسار 95/2/28 کشاورزی موافقت شد
45 1105 عباسعلی خادمیان وامرزانی ادامه حفاری دامغان 95/2/28 کشاورزی موافقت شد
46 631 محمد ساغری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/2/28 کشاورزی موافقت شد
47 3327 امور آبفار شهرستان گرمسار تغییر محل گرمسار 95/2/28 شرب و بهداشت موافقت شد
48 4663 فرودگاه سمنان بهره برداری سمنان 95/2/28 کشاورزی موافقت شد
49 3280 شرکت سمنان وحدت کاران مصرف بهینه سرخه  95/2/28 کشاورزی موافقت شد
50 7176 جهاد دانشگاهی استان سمنان(پژوهشکده گیاهان دارویی) بهره برداری شاهرود 95/2/28 سایر موافقت شد
51 1426 شرکت تعاونی،کشاورزی سرسبز افزایش قدرت منصوبات گرمسار 95/2/28 کشاورزی موافقت شد
52 3102 ورثه مرحوم حاج حسین عوض آبادیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/2/28 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران